29.8.2023 Upozorňujeme na dopravní opatření a omezení dopravy v souvislosti s opravou silnice v rámci stavby: „Oprava silnice  III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh“.

Jedná se o souvislou opravu silnice III/4642 v km 0,000 – 2,539 silničního provozního staničení.

Začátek úseku je situován v křižovatce se silnicemi I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská).

Konec úseku je situován před okružní křižovatkou se sil. I/11 (u Globusu).

 

Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky stávající krajské silnice III/4642 v intravilánové části města Opava. Celková délka uzavřeného úseku je 2 539 m.

Jedná se o stavbu trvalou, která přispěje ke zlepšení jízdního komfortu a hlavně ke snížení hlučnosti a nehodovosti na předmětném úseku silnice.

Stavba byla připravována za použití technologie 3D skenování původního stavu povrchu silnice III/4642 a realizována bude za použití 3D technologie řízení při frézování vozovky a následného 3D měření za účelem kontroly provedení obrusné asfaltové vrstvy vozovky.

Použití 3D technologie by mělo v konečném důsledku zaručit vyšší kvalitu prováděných prací.

 

Postup prací:

  • v úseku intravilánu v km 0,000 – 0,470 (ul. Nádražní okruh) dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 80 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, následně bude položena vyrovnávací ložní vrstva asfalt. betonu ACL 16+ v tl. 40 mm a dále obrusná vrstvy krytu vozovky z asfaltové směsi typu SMA 11+ v tl. 40 mm na aplikovaný spojovací postřik.
  • v úseku intravilánu v km 0,470 – 2,165 (ul. Těšínská) dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 30 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, dále k recyklaci zbývajícího konstrukčního souvrství technologií za horka na místě se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy asfalt. betonu ACO 11 S v tloušťce 30 mm (REMIX PLUS).
  • v úseku intravilánu v km 2,168 – 2,539 (ul. Těšínská) dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 90 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, následně bude položena ložní vrstva asfalt. betonu ACL 16 S v tl. 50 mm a dále obrusná vrstva krytu vozovky z asfalt. betonu 11 S v tl. 40 mm na aplikovaný spojovací postřik.
  • dále bude provedena v intravilánu výšková úprava mříží uličních vpustí, krycích poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce a úprava napojení křižovatek a sjezdů na přilehlé pozemky
  • v závěru realizace stavby bude provedena obnova vodorovného dopravního značení na celém úseku.

 

Stavba bude realizována v termínu: 31. 8. 2023. - 13. 10. 2023

-  v termínu 31.8. – 6.9.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od křižovatky se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) po železniční přejezd za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 7.9. – 14.9.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od železničního přejezdu po okružní křižovatku se sil. I/11 (u Globusu) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 15.9. – 20.9.2023 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od železničního přejezdu po okružní křižovatku se sil. I/11 (u Globusu) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 21.9. – 1.10.2023 bude probíhat recyklace za horka a pokládka asfaltové obrusné vrstvy vozovky ul. Těšínské v úseku od křižovatky se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) po železniční přejezd za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 2.10. – 5.10.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Nádražní okruh v úseku od křižovatky se sil. I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská) po křižovatku se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 6.10. – 9.10.2023 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev vozovky ul. Nádražní okruh v úseku od křižovatky se sil. I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská) po křižovatku se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

-  v termínu 10.10. – 13.10.2023 budou probíhat dokončovací práce na celém úseku stavby za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

 

Částečná uzavírka komunikace ve všech uvedených etapách stavby představuje jednosměrné vedení dopravy po silnici III/4642 z centra města směrem ke Globusu. Doprava v opačném směru bude vedena po silnici I/11 (Spojce S1), po silnicích I/46, III/4641 a místních komunikacích v Opavě dle jednotlivých etap stavby a příslušných odsouhlasených situací přechodného dopravního značení a budou vždy řádně označeny.

Realizace stavby „Oprava silnice  III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh“ omezí plynulost dopravy v Opavě na delší časové období, soustava částečných uzavírek, dopravních omezení a vedení objízdných tras a jejich vyznačení bude složité a v některých fázích stavby i málo přehledné, ale dlouhodobě plánovaná oprava této velmi frekventované trasy v Opavě byla nutná a byla vyvolána špatným, místy až havarijním stavem komunikace.

Bohužel dojde k omezení dostupnosti většiny firemních areálů a objektů občanské vybavenosti a bytových domů na ul. Těšínské a Nádražní okruh, ale také na ul. Anenská, Jiráskova, Jateční, Mlýnská a Polanova.

Žádáme všechny zainteresované strany a občany o maximální trpělivost, vstřícnost a shovívavost v rámci realizace nutné opravy této pro město Opavu z hlediska dopravního významu strategické komunikace.