3.4.2023 Moravskoslezský kraj a Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. chystá v roce 2023 rekonstrukci a modernizaci silnice II/475 ul. Rudé armády v Karviné. Stavba bude financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem rekonstrukce a modernizace je stávající silnice II/475 od křížení s ulicí tř. 17. listopadu až po křížení s ul. Čsl. Armády, s vynechávkou již opravené části kolem okružní křižovatky Rudé armády x Leonovova x Havířská.

Dojde k rekonstrukci povrchu komunikace za použití několika technologií v celkové délce 1355 m.

V rámci stavby bude provedena oprava odvodnění komunikace, výměna uličních vpustí a dojde realizaci vodorovného dopravního značení, které bude provedeno v plastu.

Obyvatelé Karviné a okolních oblastí by měli být připraveni na omezení provozu v oblasti silnice II/475 v průběhu stavby.

Zahájení bude v květnu 2023 a termíny postupné realizace etap a uzavírání úseků silnice bude upřesněno v následných zprávách. Celková doba realizace je 150 dnů.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  smluvní cena 26,6 mil Kč

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027, Specifický cíl 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility