17.1.2023 Výsledky pravidelného ročního hodnocení stavebně technického stavu mostů na krajské silniční síti potvrzují, že se kraj prostřednictvím Správy silnic MSK o své mosty stará a dlouhodobě je udržuje v bezpečném stavu. Svědčí o tom výsledky posledního hodnocení mostů k 1. 1. 2023. Průměrná známka hodnotící stav mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji se zlepšila na 3,10.

Jde o výsledek, jež vyplynul z hlavních a mimořádných prohlídek mostů provedených v souladu s platnými předpisy – ČSN 73 6221 - pro prohlídky mostů pozemních komunikací, které pro nás zajišťují externí pracovníci z Oprávněním Ministerstva dopravy. Celkový stav mostu byl definován jako horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce nebo stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

Klasifikace mostu, resp. jeho technický stav se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav. V Moravskoslezském kraji se k 1. lednu 2023 nachází celkem 1142 mostů ve správě SSMSK a z toho počtu je v bezvadném až uspokojivém stavu 80 % mostů.

Některé další údaje a grafy z posledního hodnocení stavu jsou zveřejněny dále na www.