24.6.2022 Z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městské části Krásné Pole, bude v období od 1.7. – 31.8.2022 provedena celková oprava a úprava šířkového uspořádání komunikace na ul. Družební, která prochází centrem obce a zároveň  je přivaděčem k silnici I/11 prodloužená ul. Rudná. Samotná oprava komunikace bude prováděna v blízkosti připojení MK ul. U Skály a ul. Záuliční.

Stávající šířka vozovky bude díky této stavbě nově upravena na šířku min. 6,00 m, přičemž okraj vozovky bude nově v úseku mezi připojením MK ul. Předvrší a MK ul. Vrbka tvořen odrazným pruhem tj. zvýšenou obrubou výšky 12 cm. Vnitřní prostor odrazného pruhu bude vydlážděn. Délka opravovaného úseku silnice činí 129 m.                                                                                                                                                                                                                                 V rámci úpravy šířkového uspořádání komunikace dojde nově i mimo jiné k doplnění dešťové kanalizace v délce provedené úpravy, do které budou napojeny všechny nové i obnovené uliční vpusti v tomto úseku. Díky těmto stavebním úpravám dojde ke zlepšením dopravní situace a obslužnosti daného území obce prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Stavební práce budou prováděny za úplného vyloučení provozu na komunikaci. Za uzavřený úsek silnice bude proto pro veškerá vozidla obousměrně vyznačena objízdná po místní komunikacích ul. Zauliční – Krásnopolská.

Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Družební bude obyvatelům umožněn v koordinaci se zhotovitelem stavby, popřípadě obyvatele dotčených nemovitosti budou moci svá vozidla nechat odstavena v místě nedalekého domu potravin, nebo v přilehlých ulicích.

Společně se zhotovitelem se budeme snažit co nejméně komplikovat život občanům a účastníkům silničního provozu, kteří využívají tuto komunikaci, ale bez omezení se to samozřejmě neobejde, protože komunikace je v nevyhovujícím šířkové uspořádání a stavebně technickém stavu, který neumožňuje bezpečný průjezd především vozidel městské hromadné dopravy. Naší snahou bude však práce na této stavbě urychlit, za účelem zkrácení samotné lhůty výstavby.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům městské části Krásné Pole děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.