20.4.2018 V období od dubna do října letošního roku probíhá rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně, která zahrnuje rovněž rekonstrukce dvou silničních mostů ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a ev. č. 468-016 přes Hrabinku.

Celková délka stavby je 4,058 km, ve staničení km 8,357-12,414, tj. od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, vedoucí po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová.

Bude provedena rekonstrukce silnice ve stávající trase za účelem zvýšení únosnosti konstrukce vozovky:

V úseku 1 a 3 bude provedeno zesílení vozovky o 15 mm, v úseku 2 (mezi křižovatkový úsek od km 10,443 po km 10,766) se jedná o novou konstrukci vozovky spolu s rekonstrukcí stávajících živičných a betonových autobusových zálivů.

Na mostě 468-012 budou provedeny sanace spodní stavby a nosné konstrukce, zřízení železobetonové spádové desky nad nosnou konstrukcí, nové vozovky, nových chodníků, říms a zábradlí.

V případě mostu 468-016 bude provedena jeho demolice a vystavěn most nový.

Náklady stavby činí 53,6 milionů korun, ukončení stavby do 22.10.2018.

Práce rovněž ovlivňují současně realizované další stavby, zejména oprava kanalizace SMVAK, stavba SŽDC a další stavby města Český Těšín, které se provádějí v koordinaci se silniční stavbou v rámci společných částečných a úplných uzavírek.

Vzhledem k tomu, že tato rozsáhlá stavba zkomplikuje dopravu ve městě Český Těšín, žádáme řidiče o trpělivost, shovívavost a podporu této nutné rekonstrukce silničního tahu na Slovensko, která je nezbytná pro zdárný průběh celého projektu.

Investor, zástupci města i zhotovitel jsou si vědomi souvisejících nepříjemných dopadů stavby na život ve městě a proto se snaží společným postupem zmírnit negativní vlivy na občany a podnikatelské subjekty.  Vzhledem k uspořádání stávající silniční sítě a po zvážení všech možností co nejkratší realizace opravy, byl nalezen nejvhodnější technický způsob řešení objížděk, o kterých budou občané podrobně informováni na webových stránkách města a kraje a správy silnic. Realizaci této náročné stavby mohou řidiči podpořit zejména kázní a striktním dodržováním všech dopravně organizačních pokynů.