stin

8.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Provedeno celoplošné odfrézování povrchu komunikace
  • Odstraňování zbytku asf. povrchů okolo kanalizačních šachet
  • Postupné odstraňování kamenné přídlažby a obrub (výšková úprava)
  • Postupné provádění opravy silničního odvodnění komunikace (zřizování a výměna uličních vpustí)

V koordinaci s prováděnou opravou povrchu komunikace byla také zahájena oprava jednotlivých prvků vodovodního řádu (koordinace se spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)

 

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky ul. Vřesinská (silnice III/4692). Průjezd je umožněn pouze vozidlům IZS, autobusům městské a příměstské dopravy.

Objízdná trasa je vedena po sil. I/11H na silnici I/11 směr Opava, dále po silnici III/46615 přes obec Krásné Pole, po silnici III/4692 do obce Vřesina a zpět.

 

Dopravní obsluha ul. Vřesinská je vedena po silnici I/11 ul. 17.listopadu, místní komunikaci ul. V Zahrádkách, Rekreační a zpět.