stin
 
Zimní údržba

Jedná se o specifickou činnost s předem neznámými vstupy při nepřetržité povinnosti vlastníka silnice zajišťovat sjízdnost a jeho odpovědnosti za škody způsobené závadami ve sjízdnosti tak, jak jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stavy zaměstnanců na jednotlivých střediscích jsou odvozeny z počtu nutných pro zajištění výkonu zimní údržby silnic vlastními kapacitami s využitím dlouhodobých zkušeností se zajišťování a organizací zimní služby.

Síť silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, na které provádí v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále je SSMSK), zimní údržbu, čítá 2580 km silnic, z toho 2556 km silnic II. a III. tříd a  24 km účelových komunikací (Hvězda-Ovčárna, v průmyslové zóně Nošovice, k areálu Biocelu Paskov a kolem letiště Leoše Janáčka v Mošnově).

Příprava na zimní období je vždy zahájena po ukončení předchozí zimní sezóny, a to vyhodnocením průběhu zimní údržby silnic a zejména přípravou pořízení nového strojního a technického vybavení pro zabezpečení zimní údržby v sezóně následující. Během letního období je na základě zkušeností z předchozí zimní sezóny zpracován „Plán zimní údržby  silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje“, který zastřešuje Plány zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK.

Schválení samotného plánu zimní údržby silnic předchází ustavení okresních
a krajského operačního štábu zimní údržby
, na jejichž jednání před zahájením zimní sezóny jsou projednávány postupy a součinnosti jednotlivých složek, zúčastněných přímo v zimní údržbě anebo při řešení nastalých situací v jejím průběhu, kdy významné postavení zaujímají jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

SSMSK disponuje pro výkon zimní údržby 114 sypači pro chemický a inertní  posyp vozovek.

Všechny sypače jsou vybaveny systémem sledování vozidel GPS, který monitoruje  pohyb vozidla po předepsané trase, jeho činnost, množství provedeného posypu a spotřebu pohonných hmot.

Zimní údržba silnic je řízená dispečery, kteří využívají pro svoji práci moderní systém předpovědí počasí, informace z meteorologických hlásek, které jsou umístěny na silniční síti a v neposlední řadě okamžité údaje o poloze a činnosti jednotlivých vozidel zimní údržby v terénu.