stin

8.8.2018  Byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice II/443 procházející obcí Melč v úseku od svislé dopravní značky „Začátek obce“ ve směru od Mokřinek po svislou dopravní značku „Konec obce“ ve směru na Mikolajice. Délka dotčeného úseku je 1256 m.

V rámci prací bude provedeno odstranění asfaltového souvrství v tl. 50 mm, případná sanace trhlin, v místech zjištěných výtluků se provede lokální frézování na hl. 50 mm, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm, pokládka obrusné vrstvy z asfaltové směsi ACO 11+ v tl. 50 mm. Stávající niveleta vozovky bude zachována.

Dále bude na celém úseku provedeno vyčištění silničních příkopů, výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem, dosypání krajnic z recyklátu, výšková úprava uličních vpustí a poklopů kanal. šachet, bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z prostředků Moravskoslezského kraje se spoluúčastí obce Melč.

Termín dokončení stavby je do 6.9.2018.

Souvislá oprava vozovky bude probíhat za omezeného provozu s částečnou uzavírkou, rozdělením celého úseku stavby na 3 části a oprava každé z nich po polovinách vozovky. Provoz bude řízen světelným dopravním zařízením, pracovníky stavby, případně přechodným dopravním značením.