stin
Výroční zpráva za rok 2008

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a) Nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - § 18 odst. 1 písm. d) Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e) Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.