8.10.2020 Jedná se o rekonstrukci stávajícího trubního propustku, vedeného pod komunikací III. třídy III/44329, ve stavebním staničení km 1,225. Tento propustek odvádí srážkovou vodu z lesních pozemků, situovaných na přivráceném svahu nad komunikací a rovněž z části povrchu silnice III/44329.

Stávající profil propustku DN 400 bude nahrazen profilem DN 600, jako materiál bude použito plastových trub (PP, PEHD), včetně osazení prefabrikované ŽB vtokové jímky DN 1000. Součástí stavby bude i provedení železobetonové římsy na zárubní zdi podél silnice a oprava přilehlého úseku komunikace.

 

Do termínu konání KD provedeno:

- čištění a příprava horní hrany zárubní zídky pro osazování armatury a bednění

- osazování armokošů a dokončení armování římsy, bednění římsy, úprava dilatace římsy – 2. úsek

- betonáž římsy betonem C25/30 XF3 – 2. úsek, odbednění

- terénní úpravy výtokové části propustku

- osazování armokošů a dokončení armování římsy, bednění římsy, úprava dilatace římsy – 3. úsek

 

Postup prací do dalšího KD dne 6.10.2020 – předpoklad:

- osazování armokošů a dokončení armování římsy, bednění římsy, úprava dilatace římsy – 3. úsek

- betonáž římsy betonem C25/30 XF3 – 3. úsek, odbednění

- spárování kamenného zdiva zárubní zdi, nátěr zdi a římsy

- příprava pro pokládku asfaltových vrstev komunikace