stin

11.3.2020 Vzhledem ke stáří mostu, postaveného v roce 1928, a především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude v letošním roce provedena celková demolice stávajícího ocelového příhradového mostu, který je umístěn na ulici Počáteční ve Slezské Ostravě nad vodním tokem Lučina.

Stávající most bude nahrazen novým mostním objektem o jednom poli postaveném na původním místě s upraveným šířkovým uspořádáním. Před demolicí starého mostu budou provedeny přeložky inženýrských sítí a výstavba provizorní lávky pro pěší. Následně bude kompletně odstraněn mostní svršek včetně mostovky, nosníků a opěr. V rámci výstavby nového mostu budou provedeny nové základové konstrukce, mostní opěry, nosná konstrukce včetně mostního svršku, říms, vozovky, odvodnění a nové mostní vybavení. Rovněž pod mostem budou provedeny úpravy koryta toku a terénní úpravy v okolí mostu.

Demolice a stavba nového mostu bude prováděna za úplné uzavírky silničního provozu na ul. Počáteční. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude vedena ze směru od Slezské Ostravy po ulici Těšínská, Lihovarská a Šenovská. Z opačného směru od Radvanic je objízdná trasa obdobná v opačném pořadí.  Realizace stavby bude probíhat v termínu 03-11/2020.