inmotion discount
stin

16.7.2019 Dne 15.7.2019 proběhlo předání a převzetí ukončené stavby a zároveň proběhla kolaudační prohlídka za účasti stavebního úřadu, který konstatoval, že stavba je provedena dle PD, v souladu s obecnými technickými požadavky a podmínkami SP.

12.8.2019 Aktuálně prováděné a plánované práce:  

  • Pažení pro základy silničního a tramvajového mostu přes žel. trať
  • Armování a betonáž opěr silničního a tramvajového mostu přes ul. Rudná

12.7.2019 Aktuálně dokončující se práce:

  • Zřízení vodorovného a svislého dopravního značení
  • Dokončení výsadby izolační zeleně a postupné dokončování vegetačních úprav (trávní osivo, keře, stromy, popínavé rostliny) odvíjí se od klimatických podmínek

10.7.2019 Práce na rekonstrukci a modernizaci silnice č. II/445 v úseku od křižovatky se sil. II/453 v Heřmanovicích po hranici s Olomouckým krajem v celkové délce 2618 m jsou hotovy a silnice byla v předstihu uvedena do plného provozu.

9.7.2019 V rámci uvedené stavby dojde k rekonstrukci silnice III/4405 v Městě Budišov nad Budišovkou v km cca 10,291

  • 10,674, v úseku délky cca 383 m v prostoru od křižovatky s MK Hřbitovní po křižovatku se silnicí II/443.

9.7.2019 Provedené práce:

  • pokládka kamenných obrubníků a kostk. dvojřádku do betonu v km 0,100 – 0,000 oboustranně
  • osazení sil. svodidel vlevo při výjezdu z lomu a na vnější straně směr. oblouku

8.7.2019 V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce na II. etapě rekonstrukce MUK Bazaly. Práce probíhají na levé částí stavby – směr Hladnov. Součástí stavby je celkem rekonstrukce 9-ti mostních objektů, nové trolejové vedení včetně veřejného osvětlení a výměna vrstev asfaltobetonového krytu v úseku konec mostní estakády – ulice Hladnovská.