Výroční zpráva za rok 2010
 

 
Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
- Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 7.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.