Vyhodnocení zimní údržby silnic v Moravskoslezském kraji v zimním období 2014 - 20151. Rozsah udržované sítě

Silniční síť v Moravskoslezském kraji, na které provádí v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále je SSMSK), zimní údržbu, čítá 3310 km silnic, z toho 715 km rychlostních komunikací a silnic I. třídy, 2575 km silnic II. a III. tříd a dále 20 km účelových komunikací (Hvězda-Ovčárna, v průmyslové zóně Nošovice a kolem letiště Leoše Janáčka v Mošnově). Celkem 169 km silnic II. a III. tříd v kraji spadá do režimu v zimě neudržovaných.
Krajem prochází dálnice D1 a 12 silnic I. tříd, z toho 60 km dálnic v kraji a 44 km silnic I. tříd na území Statutárního města Ostravy spadá do přímé správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) včetně zajištění jejich údržby. Některé úseky silnic I. tříd (R48, I/48 a I/11) jsou zařazeny do mezinárodní silniční sítě. Silnice R56 v úseku Ostrava – Frýdek-Místek a silnice R48 v úseku Rychaltice - Frýdek-Místek – Český Těšín jsou zahrnuty do kategorie rychlostních komunikací.
Zimní údržba silnic I. tříd a rychlostních komunikací na území Moravskoslezského kraje byla prováděna na základě Smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy, která byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy a SSMSK v roce 2007, ve znění jejich pozdějších dodatků. Platnost smlouvy trvá do 30.9. 2017 a obsahuje také od zimní sezóny 2013 - 2014 údržbu vybraných úseků silnic I. tříd na území Zlínského kraje, a to silnice I/35 v úseku státní hranice – Rožnov p.R. a silnice I/58 Frenštát p.R. – Rožnov p.R. v celkové délce cca 24 km.
 
2. Zhodnocení přípravy na zimní období
Příprava na zimní období 2014/2015 byla zahájena již po ukončení předchozí zimní sezóny,
a to vyhodnocením průběhu zimní údržby silnic a zejména přípravou pořízení nového strojního a technického vybavení pro zabezpečení zimní údržby v sezóně následující. Během letního období byla provedena optimalizace okruhů zimní údržby na území celého kraje, a to jak ve vztahu k nově udržovaným úsekům na území Zlínského kraje, tak v rámci silniční sítě kraje Moravskoslezského a ve vztahu k okruhům, které jsou zajišťovány dodavatelsky (Bílovecko, Vítkovsko). Bylo vyhodnoceno zavedené opatření v minulé zimní sezóně týkající se rozčlenění nočních směn řidičů zavedením tzv. dělených směn, kdy od 23.30 hodin do 3.00 hodin v případě příznivého počasí platila pracovní pohotovost. Toto opatření přineslo úsporu cca 2 mil. Kč za zimní období.
V předstihu byl zpracován Plán zimní údržby rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje, který zastřešuje jednotlivé plány zimní údržby silnic středisek SSMSK. Schválení samotného plánu zimní údržby silnic předcházelo včasné ustavení okresních a krajského operačního štábu zimní údržby, na jejichž jednání před zahájením zimní sezóny byly projednány postupy a součinnosti jednotlivých složek, zúčastněných přímo v zimní údržbě anebo při řešení nastalých situací v jejím průběhu včetně složek integrovaného záchranného systému Moravskoslezského a Zlínského kraje.
 
Do plánu ZÚS byly rovněž zapracovány některé změny v organizaci vybraných okruhů zimní údržby silnic II. a III. tříd v okresech Opava a Nový Jičín, zejména pokud se týče změn organizace okruhů, využití vlastní a dodavatelské techniky ve vztahu k dojezdovým časům na samotný okruh na základě vyhodnocení zkušeností z minulého zimního období. Pozornost a organizační příprava byla opětovně věnována zejména zabezpečení údržby na úsecích rychlostních silnic R56 Ostrava – Frýdek-Místek a R48 Český Těšín – Frýdek-Místek - Rychaltice.
 
Plán zimní údržby silnic v kraji byl řádně projednán na první schůzi krajského operačního štábu zimní údržby silnic dne 10. 9. 2014, byl projednán výborem pro dopravu zastupitelstva kraje a byl vzat na vědomí radou kraje dne 11.9. 2014. Dále byly plány zimní údržby silnic jednotlivých středisek potvrzeny Schvalovací doložkou Ministerstva dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 24. 10. 2014. Připravenost techniky i personálu k zimnímu období v kraji byla projednána na zasedání hlavního operačního štábu zimní údržby na Ministerstvu dopravy v Praze dne 29. 10. 2014.
 

zima1

 
Před vlastním zahájením zimní sezóny byla formou organizačních směrnic a příkazů ředitele přijata organizační opatření k zabezpečení výkonu zimní údržby a dispečerských služeb v rámci organizace s důrazem na respektování ustanovení zejména zákoníku práce, týkajících se režimu nepřetržitých služeb, přesčasovosti a povinných přestávek, k zajištění zdárného průběhu služeb z hlediska bezpečnosti práce, dodržování rychlosti při pluhování a kontaktu dispečerů s veřejností. S předstihem byly zpracovány harmonogramy dispečerských služeb
a služeb řidičů vozidel zimní údržby pro celé zimní období. Veškerý personál provádějící zimní údržbu včetně dispečerů byl včas a řádně proškolen z technologických a provozních předpisů a požadavků na provádění prací zimní údržby. Službu konající dispečeři podstoupili písemný test základních znalostí ve vztahu k problematice zimní údržby.
 
V průběhu přípravy na zimní technologické období byla rovněž aktualizována pravidla pro výkon zimní zpravodajské služby, jež byla součástí Jednotného systému dopravních informací ČR (JSDI). Celostátní zpravodajská činnost byla zahájena dne 1. 11. 2014. Na webových stránkách JSDI, ŘSD ČR a SSMSK byly podávány informace o zabezpečení a aktuálním stavu sjízdnosti silnic v kraji. Tyto informace byly podávány operativně, tzn. i mimo stanovené časy pravidelného zpravodajství vždy tehdy, pokud došlo k zásadní změně ve stavu sjízdnosti silnic.
 

zima2

 
Ještě před začátkem zimního období byly na všech cestmistrovstvích doplněny zásoby posypových materiálů, tj. soli a drtí na plné kapacity skladů s využitím materiálu uspořeného za minulé zimní období na celkové množství cca 29 200 tun soli a cca 50 000 tun inertních materiálů. Posypová sůl byla pořízena za letní ceny a množství uskladněné soli předpokládalo zajištění soběstačnosti v případech nepříznivých klimatických podmínek a krizových situací v zásobování solí v průběhu samotné zimy. Byla rovněž v souladu s legislativou připravena a odborně seřízena a kalibrována technika zimní údržby s vybavením posypovými nástavbami a pluhy, všechny sypače včetně dodavatelských byly vybaveny systémem satelitního sledování pohybu a trasy vozidel (GPS) s vykazováním množství ujetých kilometrů, spotřebovaného materiálu a pohonných hmot. Byly rovněž v předstihu uzavřeny smlouvy na případné výpomoci s dodavatelskými subjekty v případě kalamitních situací. Byla vytipována a schválena místa na ukládání sněhu odváženého z městských silničních průtahů v případě kalamitních stavů pro potřebu zajištění šířkové průjezdnosti silnic.
 
Na cca 40 km silnic byly v místech s nebezpečím vzniku závějí a sněhových jazyků instalovány zásněžky a sněhové tyče. Na mostech s chodníky, kde nebyla v souladu s Nařízením kraje č. 3/2011 zajišťována schůdnost, byly osazeny značky upozorňující na tuto skutečnost a byly také včas uzavřeny smlouvy s dodavateli na zabezpečení údržby těch některých chodníků na mostech, vesměs v průjezdních úsecích obcemi, kde navazovaly v zimě obcí udržované chodníky a bylo tedy nutno schůdnost zajistit dodavatelsky, pokud vlastní kapacita k zabezpečení tohoto úkolu nebyla dostatečná. Rovněž byly instalovány značky upozorňující na změnu technologie posypu a značky „zimní výbava“ na silnici I. třídy I/56 v úseku Ostravice – Bílá v Beskydech a na účelové komunikaci Hvězda – Ovčárna v Jeseníkách.
 
3. Vlastní průběh zimního období
Zimní období 2014/2015 s prvními fyzickými zásahy zimní údržby nastalo až v noci z 24. na 25. listopadu, kdy napadla v kraji ve středních a vyšších polohách sněhová pokrývka 2 – 5 cm. V dalších dnech se oproti předchozím dnům měsíce listopadu již noční teploty pohybovaly kolem bodu mrazu a bylo nutno organizovat četnější kontrolní jízdy a také posypy silnic byly četnější.
 
S příchodem prosince nastala změna počasí, teploty i přes den klesly výrazněji pod bod mrazu, avšak ve vyšších vrstvách atmosféry proudil teplý vzduch, který způsobil intenzívní deště nad celým územím České republiky. To mělo za následek vznik silné až extrémní celoplošné ledovky, která následně po dobu jejího trvání způsobila značné komplikace v dopravě, nejen silniční, ale především železniční. V našem kraji se ledovka začala vyskytovat spolu se sílící deštěm 1. prosince od 15. hodiny s ukončením v noci na 2. prosince kolem 23. hodiny. I přes to, že v návaznosti na výstrahu meteorologické služby a sledování vývoje počasí na dispečincích zimní údržby byly organizovány preventivní posypy před začátkem deště, relativně brzy se díky jeho intenzitě a teplotám kolem -5 st. C tyto začaly míjet účinkem. Docházelo ke splavování a ředění posypové soli, na inertních úsecích pak k velmi rychlému obalování zrn kameniva ledem, takže intenzívní posyp a vyšší dávkování se míjely účinkem. Na inertních úsecích došlo tedy ke změně technologie na chemický posyp, přesto však na všech komunikacích docházelo ke značným problémům se sjízdností silnic. Tyto se projevily s plynoucím časem nejvíce v okresech Karviná a Frýdek-Místek, kde byl déšť nejintenzívnější a měl nejdelší trvání. I přes to, že byla nasazena veškerá technika, dispečerské služby byly posíleny a v terénu se pohybovaly hlídky Policie ČR, které pomáhaly organizovat a usměrňovat dopravu, docházelo k četným nehodám na celé silniční síti a zablokování důležitých tahů, jako např. na R56 Ostrava – Frýdek-Místek a na R48 z Českého Těšína do Frýdku Místku, během celého dne se vyskytovaly obdobné problémy i na jiných místech okresu, které však neměly dlouhého trvání. Déšť ustával až v noci po 22. hodině, kdy se veškeré problémy ve sjízdnosti silnic dařilo likvidovat a postupně uvádět provoz do normálu.
 
Zimní údržbu v tomto počasí komplikovala skutečnost, že docházelo k četným zablokováním sypačů, které se tak nemohly na místo dostat včas. Zvýšeným dávkováním bylo nutno častěji se vracet na nakládku, čímž se komplikovala sjízdnost v místech, kam sypač nedojel. Účinnou pomocí pak byla spolupráce s hlídkami policie ČR, které organizovaly průjezd vozidel zimní údržby do potřebných míst na kamiony zablokovaných silnicích, zejména pak na R48 v oblasti Žukovského kopce, kde bylo nutno provést posyp před uvízlými kamiony a tedy sypač musel jet v protisměru. V důsledku ledovky vyvstal problém se zásobováním součástmi pro výrobu v automobilce Hyundai, neboť kamiony uvízly na trase.
 
Tento meteorologický jev s intenzitou a délkou trvání, který neměl v pamětné historii obdoby, byl vyhodnocen svými důsledky obdobně jako živelná pohroma. Během 22 hodin bylo na silnicích všech tříd v kraji použito na 1200 tun posypové soli. S ohledem na dočasnost jevu uváděnou v předpovědích počasí pro tyto dny, nebyl vyhlášen kalamitní stav.
 
Následovalo celkové oteplení, takže celkový ráz počasí po většinu prosince byl teplotně nad bodem mrazu přes den, počasí bylo deštivé, noční teploty kolísaly kolem nuly. V této době tak převládaly z hlediska technologií zimní údržby preventivní posypy a posypy k likvidaci náledí s četnými kontrolními jízdami dispečerů nebo posypových vozů. I přes to však ve značné míře bylo nutno organizovat jak na denních, tak na nočních směnách náhradní práce. Tyto práce byly charakteru údržby silniční vegetace, tzn. kácení stromů, ořezy výmladků, čištění silničních pozemků od nežádoucích křovin a náletů, ořezy pro zachování průjezdních profilů.
 
První významné sněžení tak přišlo do nižších poloh kraje až 25. prosince, kdy napadlo kolem 5 cm sněhu, na horách pak cca 10 cm. Tomuto předcházelo výrazné ochlazení těsně před Vánocemi s poklesem nočních teplot místy až k -20 st. C. Další ochlazení proběhlo až koncem prosince s teplotami přes den kolem -10 st. C a s četnými sněhovými přeháňkami, na horách připadlo denně kolem 5 cm sněhu.
 

zima3

 
Počátek ledna přinesl občasné sněžení s teplotami do -12 st. C. Sněhový příval postihl kraj 5. ledna, kdy v nížinách napadlo během dopoledne cca 10 cm nového sněhu, na horách pak kolem 20 cm. Jednalo se o mokrý těžký sníh s tendencí rychlého zajíždění do ledu na úsecích silnic udržovaných inertním posypem. Bylo nasazeno 106 sypačů včetně výpomocí s traktorovými radlicemi na odklízení sněhu v průjezdních úsecích měst a obcí. Na ošetření silnic bylo aplikováno během denní směny na 250 tun soli. V následujících dnech, kdy se oteplilo k bodu mrazu, bylo rozhodnuto o výjimečném posypu na těchto úsecích buďto chemicky, a to tam, kde došlo k vyjetí ledových kolejí, anebo směsným posypem. Byly rovněž na vybraných úsecích nasazeny jednak distributory solanky, jednak ledořezy k likvidaci ledové vrstvy a výmolů, které v ledu v důsledku provozu vznikly.

 

Slabší sněžení pokračovalo i v dalších dnech s úhrny kolem 1 cm, avšak s mrazivými teplotami. Četnost sněhových přeháněk vyžadovala i několikeré opakování výjezdu techniky a posypu během směny. Situaci navíc komplikoval silný vítr, který na silnicích v kraji v okresech Nový Jičín, Opava a Bruntál způsoboval sněhové jazyky.
 
Slabá ledovka se objevila 8. ledna večer, kdy při slabém dešti a teplotě -1 st. C reagovali dispečeři zimní údržby okamžitým výjezdem veškeré techniky. Ukázalo se však, že jev je pouze velmi slabý a krátkodobý, teplota se poměrně rychle zvyšovala, takže nedošlo na silnicích k žádným významným komplikacím. Vozovky i přes oteplení na +2 st. C byly podchlazené a tudíž vykazovaly do rána tendenci k namrzání. V dalších dnech převládalo silně větrné počasí. Docházelo k tvorbě sněhových jazyků a závějí zejména na Novojičínsku a Opavsku a Bruntálsku. Povolány byly do nasazení nakladače k bourání sněhových závějí a sypače se šípovými pluhy. Na některých silnicích nižších tříd došlo k uvíznutí autobusů ve sněhových jazycích, například mezi Kyjovicemi a Pustou Polomí.
                
Ve druhé dekádě ledna již došlo k oteplení, denní teploty se pohybovaly do 10 st. C za silného větru a deště. Na horách v nejvyšších polohách sněžilo s úhrny v Jeseníkách kolem 10 cm, v Beskydech kolem 5 cm. Noční teploty klesaly k bodu mrazu a vyžadovaly tedy výjezd techniky k zabezpečení namrzajících vozovek v důsledku denního deště. Toto teplé počasí trvalo do 23. ledna, kdy se začalo postupně ochlazovat těsně pod bod mrazu. Následně dorazilo do kraje i sněžení, kdy 24. ledna napadlo až 15 cm sněhu. Chladný ráz počasí trval se sněhovými přeháňkami do konce ledna. Silný vítr začal tvořit sněhové jazyky 29. ledna a tyto komplikovaly dopravu na některých úsecích silnic v kraji, např. na silnici I/11 mezi Ostravou a Velkou Polomí, na Třinecku, v okolí Hrabyně, u Hlubočce na Opavsku.
 
Tento charakter počasí se sněhovými přeháňkami, silným větrem a tvorbou sněhových jazyků přetrvával i během první dekády února, kdy v nížinách připadávalo do 5 cm sněhu, na horách do 20 cm. Sněhové jazyky a závěje se tvořily hlavně na Rýmařovsku, Vítkovsku a Novojičínsku. Silné sněžení pak zasáhlo kraj 9. a 10. února, kdy zejména ve východní části napadlo během 12 hodin kolem 30 cm nového sněhu. Toto významné sněžení zasáhlo Jablunkovsko, na ostatním území kraje napadlo v nižších polohách kolem 10 cm nového sněhu. Tak intenzívní spad sněhu měl dopad na organizaci dopravy na silnici I/11 v příhraničních oblastech Česka i Slovenska, kdy kamiony zablokovaly silnici I/11 na obou stranách hranice a k organizování průjezdu sypačů bylo nutno využít policii ČR. Na české straně komplikaci způsobilo uzavření hranice se Slovenskou republikou, kde silné sněžení rovněž paralyzovalo nákladní dopravu. V následujícím dni pak na úklid sněhu v okolních obcích byly využity ledořezy a posilové sněhové pluhy. V tomto případě intenzívního sněžení byly včas nasazeny posilové mechanizmy na údržbu silnice I/11, a to zdvojením sypačů na úseku Bystřice n.O. – Mosty u Jablunkova – Státní hranice, které tuto trasu nepřetržitě udržovaly plužením a posypem. Přesto došlo k tvorbě kolon kamionů a ve večerních hodinách i ke komplikacím v průjezdu údržbové techniky ke státní hranici. Tato situace byla vyřešena s ustáním sněžení v průběhu noci.
 
V dalších dnech přišlo oteplení. Srážek ubývalo, na horách denní úhrny činily kolem 5 až 10 cm sněhu, v nížinách se jednalo o déšť. Charakter tohoto počasí přetrval až do března.
 

zima5

 
V březnu bylo počasí s občasným sněžením na horách do 5 cm. Teploty v noci klesaly pod nulu, denní vystupovaly k 5 stupňům a na silnicích se začaly díky takovým výkyvům teplot objevovat byť sporadicky, ale první výtluky. Při tomto počasí se značně zvýšila spotřeba posypových materiálů, neboť bylo nutno zabezpečit jak preventivní, tak likvidační posypy při teplotách kolem bodu mrazu. Zvýšila se také četnost nutných kontrolních jízd.
 
Od poloviny března přišlo další výrazné oteplení s denními teplotami nad 13 st. C s nočními mrazíky. Na horách s občasným sněžením a tedy s nutností občasných výjezdů, zejména na nočních směnách. V návaznosti na jarní trend počasí v březnu bylo rozhodnuto o redukci nočních služeb řidičů a pro posílení prací údržbového charakteru tak mohly být posíleny čety na denních směnách pro náhradní práce již letního charakteru. Pro dny, kdy předpověď avizovala ochlazení k bodu mrazu, byly naopak noční služby operativně posíleny. V samotném konci měsíce zasáhl kraj opět silný vítr a sněžení do horských oblastí Jeseníků a Beskyd ve výškách nad 800 metrů s úhrny kolem 5 cm nového sněhu denně. 31. března přišlo sněžení i do středních poloh s nutným zásahem většiny techniky zimní údržby.
 
Dne 30. března byl Ministerstvem dopravy vydán pokyn k ukončení zimní zpravodajské služby pro sezónu 2014-2015, avšak následující vývoj počasí ukázal, že zima ještě neskončila. Již od 1. dubna došlo k výraznému ochlazení a s četnými srážkami, od středních poloh sněhovými. Operativně tedy byl režim zimní údržby ze strany Ministerstva dopravy prodloužen do 8. dubna. V prvních dubnových dnech do kraje dorazila větrná bouře Niklas se sněžením v Beskydech a na Karvinsku kolem 15 cm, ve středních polohách na ostatním území kraje připadlo ještě kolem 5 cm nového sněhu. Nasazeno bylo cca 60 sypačů s pluhy. Místně docházelo krátkodobě k uvíznutím kamionů v kopcových úsecích, jako např. u Nebor na Třinecku, kde uvíznul rovněž sypač a ve spolupráci s Policií ČR bylo umožněno objet kolonu sypačů a provádět údržbu na úseku.
 
Chladné počasí přetrvávalo do 8. dubna, kdy na horách připadával sníh do 10 cm, s četnými sněhovými přeháňkami a vrstvou poprašku sněhu v nížinách. I teploty byly slabě přes den nad nulou, v noci klesaly pod -2 st.C. Spotřeby posypové soli v těchto posledních dnech zimy dosahovaly až 50 tun za směnu. Jednalo se tak o nejchladnější Velikonoční svátky za posledních 100 let.
Na základě další předpovědi počasí a na základě pokynu z Ministerstva dopravy byla zimní zpravodajská a dispečerská služba ukončena 8. dubna a zaměstnanci přešli do režimu letních pohotovostí.
 
4. Organizace náhradních prací
V průběhu zimního období byly prováděny v obdobích mírnějšího vývoje počasí potřebné opravy výtluků v silnicích studenou směsí, postupně s náběhem obaloven od konce března i teplou obalovanou směsí. Díky relativně mírné zimě s malým počtem rozmrazovacích cyklů nedošlo na silniční síti k tak četnému výskytu výtluků, jako v minulých zimních obdobích. Proto mohla být pozornost soustředěna také na další činnosti, zejména údržbu silniční vegetace, v průběhu března již na čištění ve městech, čištění krajnic a příkopů, opravy dopravních značek a svodidel. Po celé zimní období byly organizovány v obdobích, kdy nebyl nutný výjezd techniky zimní údržby, náhradní práce jak na denních, tak na nočních směnách. Na denních směnách se jednalo zejména o práce charakteru údržby silniční vegetace - kácení stromů, ořezy výmladků, čištění silničních pozemků od nežádoucích křovin a náletů, ořezy pro zachování průjezdních profilů. Získaná dřevní hmota byla štěpkována pro vlastní využití k vytápění anebo dodavatelsky bez vlastních dalších nákladů včetně odvozu jiným subjektům ke kompostování. Dřevní hmota z kácení pak byla předána Školnímu statku v Opavě (příspěvková organizace kraje) k vytápění areálu, kdy nakládku i odvoz si organizoval Školní statek. V tomto období byla zahájena spolupráce s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje při kácení a ořezech vysokých a nebezpečných stromů, stromů v blízkosti obydlí nebo elektrického vedení. Tato spolupráce posloužila jako výcvik jednotkám hasičů, silničářům pomohla likvidovat ohrožující prvky pro účastníky silničního provozu, byla oboustranně vyhodnocena jako výhodná a do budoucna bude pokračovat.
 

zima6

 
Na nočních dělených směnách byly organizovány práce v areálech cestmistrovství, např. údržba techniky a její příprava na jarní období, opravy a montáže zásněžek a sněhových tyčí pro příští zimní sezónu, údržbářské práce na inventáři cestmistrovství, úklidy budov a dílen, příprava odrazek pro aplikaci na pevných překážkách.
 
 
5. Shrnutí charakteru zimního období 2014 - 2015
Uplynulé zimní období se v průběhu listopadu a prosince vyznačovalo relativně mírným průběhem s extrémními výkyvy – ledovka počátkem prosince. Statisticky vzato bylo srážkově toto období průměrné. Vrchol zimy přišel až během ledna a trval do počátku února. Zima byla od ledna charakteristická obdobími oteplení s dešťovými srážkami, střídaných obdobími ochlazení, střídáním deště a mrznoucích srážek, s výskytem intenzivního sněžení v několika vlnách během ledna a února, doprovázeného silným nárazovým větrem.
 
Během tohoto zimního období bylo celkem 103zásahových dnů (zima 2013/2014 měla 96 zásahových dnů). Za celé zimní období 2014/2015 bylo na silnicích v kraji v zimě udržovaných prostřednictvím SSMSK spotřebováno cca 20 000 tun posypové soli (zima 2013/2014 8,9 tis. tun) s tím, že před zimou bylo naskladněno na průměrnou zimu cca 30 tis. tun soli do plné kapacity skladovacích prostor tak, aby teoreticky nebylo nutno doplňovat další zásoby.
 
Díky relativně mírnému počasí při realizaci zimní údržby v sezóně 2014 - 2015 a díky krátkodobému vývoji extrémních povětrnostních jevů (ledovka, silná sněžení v kombinaci se silným větrem) nebylo nutno na žádném z cestmistrovství vyhlašovat kalamitní stav.
 
Režim zimní údržby silnic včetně zpravodajské činnosti byl u SSMSK ukončen s ohledem na vývoj počasí dnem 8. 4. 2015.
 
6. Porovnání nákladů v zimní údržbě silnic II. a III. tříd (vč.města Ostravy)
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 - 12/2010:   94 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 - 12/2011:   53 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 - 12/2012:   64 mil. Kč, 10/2012: 8 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 - 12/2013:   65 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 - 12/2014:   58 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 1 - 3/2011:     74 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 1 - 3/2012:   136 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 1 - 3/2013:   144 mil. Kč, 4/2013: 10 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 1 - 3/2014:     65 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 1 - 3/2015:   105mil. Kč
 
7. Mechanizační vybavení
Správa silnic Moravskoslezského kraje má pro výkon zimní údržby silnic 133 vlastních sypačů. V roce 2014 byl pořízen 1 nový kompletně vybavený sypač, včetně pluhu a speciální nástavby pro středisko Opava. Oproti uplynulým letům bylo pořizování nových sypačů omezeno z důvodu poměrně dlouho přetrvávající nejistoty provádění údržby na silnicích I. tříd. Dále byly pořízeny 4 nové traktorové sekačky se zimním příslušenstvím – radlicemi a pluhy k využití při údržbě zejména průtahů obcemi. Tyto stroje byly pořízeny pro střediska v Bruntále, Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Na cestmistrovství v Odrách byla realizována druhá etapa zastřešení skladovacích boxů pro inertní posypové materiály.
 
Všechna vozidla zimní údržby silnic včetně dispečerských vozidel mají vybavení GPS se sledováním polohy vozidla, jeho výkonu a spotřeby materiálu. Tento systém s možností přímého sledování pohybu vozidla na okruhu z dispečinku se již plně osvědčil a umožnil operativní opatření ze strany dispečera při vzniku požadavku na řešení problematické situace, a to jak u vlastních vozidel, tak u dodavatelských, což je také zakotveno v příslušných smlouvách.

Stávající technické zabezpečení zimní údržby silnic v kraji je dostatečné s ohledem na rozsah silniční sítě, na které se provádí zimní údržba. Při dostatku posypových materiálů je tak možno zajistit sjízdnost silnic v souladu s platným plánem zimní údržby.

 
8. Škody na silnicích
Přímým důsledkem zimního počasí, teplotních výkyvů během měsíců na začátku roku, bývá výskyt škod na silniční síti v kraji. Poškození silnic je tak na konci tohoto zimního období díky relativně nízkému počtu mrazivých dnů a s nimi souvisejícím střídáním teplot na valné části silniční sítě kraje minimální. I přes to se však již v průběhu března počaly projevovat na většině silniční sítě spíše ojedinělé výtluky a poruchy malého rozsahu, které ještě během zimního období byly opravovány studenou obalovanou směsí průběžně v rámci náhradních prací.
 
Nejvíce dotčené úseky silnic II. a III. tříd byly navrženy do plánu souvislých oprav silnic, který bude v letošním roce z většiny financován Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 247 mil. Kč. Kromě toho jsou připraveny k realizaci další souvislé úseky silnic II. a III. tříd, které budou financovány krajem a byly schváleny radou kraje. Finanční objem těchto oprav činí cca 47 mil. Kč. Svůj podíl na poměrně nízkém výskytu poruch vozovek po tomto zimním období mají nepochybně i provedené souvislé opravy silnic II. a III. tříd v minulých letech.
Další silniční tahy, které jsou vážně poškozeny s podílem předchozích zim, budou rekonstruovány v letošním roce a jsou financovány z prostředků Evropské unie v rámci ROP a Operačního programu doprava.
 
 
9. Zimní údržba dodavatelsky
Část výkonů zimní údržby komunikací byla prováděna v souladu s plánem zimní údržby silnic dodavatelsky. Jednalo se zejména o údržbu silnic II. a III. tříd na území města Ostravy, dále o výkony na cestmistrovství Bílovec střediska Nový Jičín, na cestmistrovství Bílá
na silnici I/35 na území Zlínského kraje včetně dispečerské služby. Další výkony dodavatelsky byly relativně řídké a uskutečnily se zejména v souvislosti s výpomocí při zajištění odklízení sněhu z vozovek při intenzívním sněžení k posílení vlastních kapacit.
 
10. Meteorologický informační systém
Zimní údržba silnic v Moravskoslezském kraji byla podpořena plně funkčním a aktualizovaným systémem včasných předpovědí vývoje počasí a povětrnostních jevů, které byly poskytovány Českým hydrometeorologickým ústavem, jako součásti celostátního Jednotného systému dopravních informací a dále instalovanými hlásiči náledí na vybraných silnicích v kraji. Nové hlásiče byly instalovány a zprovozněny na rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic I. tříd. Dispečeři zimní údržby měli k dispozici na všech cestmistrovstvích aktualizovaný systém pro podporu rozhodování v dispečerské službě Metis.
 

zima7

 
Dispečeři navíc využívali informace o vývoji počasí z jiných zdrojů, např. z internetových aplikací polské, norské nebo německé povětrnostní služby, které jsou pro náš region velice přesné. Na výskyt nebezpečných jevů v souvislosti se zimní údržbou silnic byly vydávány výstrahy, které byly online předávány dispečerům. Vzhledem k tomu, že tento předpovědní systém díky internetovému šíření je dostupný na všech cestmistrovstvích, mohli jednotliví dispečeři s těmito údaji pracovat a organizovat podle nich připravenost techniky pro posílení výkonů na exponovaných úsecích silnic a v samotném průběh zásahu. Všechna dispečerská pracoviště na všech cestmistrovstvích jsou vybavena malými meteorologickými stanicemi s měřením základních parametrů včetně možných výstrah na vznik náledí a jiných nebezpečných meteorologických jevů.
 
11. Kontroly výkonů zimní údržby silnic u SSMSK
V průběhu zimního období probíhaly u SSMSK kontroly výkonů zimní údržby silnic a kontroly provádění náhradních prací společně s dodržováním režimu noční dělené pracovní směny. Tyto kontroly byly interní, kdy řídící pracovníci na všech úrovních návštěvami na cestmistrovstvích na dispečerských pracovištích i v terénu při výkonech zimní údržby kontrolovali kvalitu a četnost údržby společně s dodržováním vnitřních předpisů SSMSK, vztahujících se k zimnímu období.
 
Kromě toho proběhly také externí kontroly, a to ve vztahu k povinnostem plynoucím ze smlouvy s Ministerstvem dopravy k údržbě rychlostních silnic a silnic I. tříd v kraji. Tyto kontroly měly formu průběžných návštěv na střediscích se zaměřením na shodu fakturovaných a vykázaných údajů o výkonech zimní údržby s údaji v prvotních dokladech, tj. v záznamech deníku zimní údržby na dispečerském pracovišti, v dokladech o jízdách a výkonech vozidel a strojů zimní údržby, dodavatelských mechanizmů, o nakládce posypových materiálů ve formě vážních lístků. To vše pak bylo porovnáváno s tzv. očekávanými výkony u vybraných položek zimní údržby a s tzv. zimním indexem, aby byla následně vyhodnocena adekvátnost zimní údržby v kraji, tj. zda výkony zimní údržby na silnicích I. tříd byly přiměřené vývoji počasí v kraji dle údajů ČHMÚ v porovnání s dlouhodobým průměrem pro příslušné zimní období. Kontroly prováděly z pověření Ředitelství silnic a dálnic na každém středisku za každý měsíc firma Road control s. r. o. a z pověření Ministerstva dopravy formou tzv. Inspekce výkonů zimní údržby cíleně na středisku Frýdek-Místek firma Cross Zlín a.s. Tyto kontroly dopadly úspěšně, bez zásadních opatření nebo nálezu podstatných pochybení.
Za měsíce listopad a prosinec s ohledem na překročení kvóty kontrolních jízd osobním automobilem a sypači s ohledem na nestálost a přechodnost počasí byl překročen index zimní údržby v těchto sledovaných položkách a organizace byla povinna vrátit Ministerstvu dopravy cca 150 tis. Kč i přes řádné zdůvodnění rozhodnutí odpovědných dispečerů zimní údržby o vyslání vozidel na kontrolní jízdy. Obdobně byla překročena položka posypových kilometrů solí, i když limit spotřeby posypové soli zůstal v normě. V tomto případě byla diskutována metodika hodnocení této položky, která vychází z absolutní délky udržovaného úseku, nikoliv ze skutečně posypaných km silnice.
 
Závěrem k proběhnuvším kontrolám je možno konstatovat, že nebylo shledáno ze strany externích kontrol závažné pochybení při provádění zimní údržby silnic I. tříd v kraji. Naopak byla pozitivně hodnocena úroveň a kvalita zpracování plánů zimní údržby, zveřejnění plánu zimní údržby na webových stránkách organizace, úroveň vedení deníků zimní údržby na dispečerských pracovištích, využívání roztoku solanky o vyšší koncentraci ke zkrápění soli a při likvidaci ledu při teplotách nižších -10 st. C, přehlednost a zkoordinování údržbových okruhů, funkčnost a dokladovatelnost záznamů o provozu vozidel zimní údržby v systému sledování GPS a v neposlední řadě vybavenost a organizace dispečerských pracovišť.
 
 
12. Návrh opatření na základě zkušeností ze zimního období 2014 - 2015
Na základě průběhu letošního zimního období a výskytu meteorologických jevů extrémního charakteru (ledovka, extrémní spad sněhu) byla pro příští zimní období přijata následující opatření:
- i tentokrát se plně osvědčil u jednotlivých cestmistrovství systém předzásobení pro zkrápění přesyceným solankovým roztokem, který zajišťuje účinnost rozmrazování i při teplotách kolem -20 st.C. Tento je cenově výhodnější než chlorid vápenatý. Solanka již byla využita v předchozích a letošní zimní sezóně na všech střediscích SSMSK. Skladovací kapacity pro solanku byly rozšířeny na všech cestmistrovstvích na celkových 470 m3 o další nové nádrže. Ošetření solankovým roztokem se velmi osvědčilo při zásazích na promrzlých vozovkách v průběhu ledna a února velmi rychlou reakcí aplikovaného roztoku.
 
- bylo realizováno předzásobení před začátkem zimního období v benkalorech na střediscích naftou pro teploty do -22 st. C a zásobení dostatečným množstvím vhodných aditiv do pohonných hmot
- bylo provedeno předzásobení posypovou solí na plné kapacity skladů za letní ceny v důsledku zkušenosti s kritickým nedostatkem posypové soli v minulých zimních sezónách a dle zkušeností z průběhu počasí předchozích zimních sezón s neobvykle dlouhou dobou trvání. I přes zůstatek soli z této sezóny ve skladech bude sůl využita pro příští zimní období s plánovaným doplněním do plných kapacit skladů během letního období roku za výhodné letní ceny.
- jako každým rokem bude realizováno pořízení nové techniky pro zimní údržbu silnic,
a to čtyř kompletně vybavených sypačů pro střediska Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava, dále budou pořízeny 2 nakladače pro uhrnování a nakládku skladovaných posypových materiálů.
- na cestmistrovství Hrabyně byla zahájena výstavba nového kapacitního skladu soli, který bude sloužit pro údržbu nově budovaného obchvatu Hrabyně, který bude uveden do provozu v letošním roce.
- z důvodu rozšíření zimní údržby na území Zlínského kraje přes Pindulu byla posílena kapacita solankových nádrží na cestmistrovství ve Frenštátě p.R. pořízením nové kapacitní solankové nádrže o objemu 20 m3.
- na základě vyhodnocení uplynulého zimního období s Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic, správou Ostrava týkající se průběhu extrémních meteorologických jevů (ledovka, intenzivní sněžení Jablunkovsko), byla přijata z důvodu významnosti komunikace opatření posílení údržbových okruhů na silnici I/11 v úseku státní hranice SR – Jablunkov – Bystřice n.O. posílením standartního výkonu sypače druhým sypačem a změna technologie údržby silnice II/474 v průtahu Mostů u Jablunkova a silnice III/01179 Mosty u Jablunkova – Šance z inertního na chemický posyp, neboť tato trasa bude využívána jako náhradní pro případ nutného objezdu při problémech na silnici I/11. Materiál této problematice byl již vzat na vědomí a schválen radou kraje dne 24.3.2015.
 
13. Závěr
Zimní údržba pozemních komunikací je, společně se zajištěním prvků bezpečnosti, stěžejní činností správce pozemní komunikace. Čím méně je zásahových dnů zimní údržby a čím méně použitého posypového (zejména chemického) materiálu, tím méně škod na silnicích vznikne. Jak vyplývá z předchozích a jinde publikovaných údajů o nákladech a výkonech zimní údržby, jak na dálnicích, tak na silnicích I. třídy a ostatních silnicích, patří uplynulá sezóna k těm průměrně náročným a nákladným z historie sledovaných ukazatelů zimní údržby.
Pro nadcházející sezónu zimní údržby 2015 - 2016 si přejme opravené vozovky, příznivé počasí, zasněžené jenom sjezdovky a sáňkařské dráhy, ukázněné, ohleduplné a trpělivé řidiče, kteří respektují náročnou práci silničářů.
 
 

zima8