Vyhodnocení zimní údržby silnic v Moravskoslezském kraji v zimním období 2013 - 2014
 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne  15. 4. 2014
VYHODNOCENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍM OBDOBÍ 2013 - 2014
1. Rozsah udržované sítě

Silniční síť v Moravskoslezském kraji, na které provádí v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále je SSMSK), zimní údržbu, čítá 3309 km silnic, z toho 715 km rychlostních komunikací a silnic I. třídy, 2575 km silnic II. a III. tříd a dále 19 km účelových komunikací (Hvězda-Ovčárna, v průmyslové zóně Nošovice a kolem letiště Leoše Janáčka v Mošnově). Celkem 169 km silnic II. a III. tříd v kraji spadá do režimu v zimě neudržovaných.

Krajem prochází dálnice D1 a 12 silnic I. tříd, z toho 60 km dálnic v kraji a 44 km silnic I. tříd na území Statutárního města Ostravy spadá do přímé správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) včetně zajištění jejich údržby. Některé úseky silnic I. tříd (R48, I/48 a I/11) jsou zařazeny do mezinárodní silniční sítě. Silnice R56 v úseku Ostrava – Frýdek-Místek a silnice R48 v úseku Rychaltice - Frýdek-Místek – Český Těšín jsou zahrnuty do kategorie rychlostních komunikací.

Zimní údržba silnic I. tříd a rychlostních komunikací na území Moravskoslezského kraje byla prováděna na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy, která byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy a SSMSK v roce 2007. Na základě tohoto dodatku byla jednak platnost smlouvy za určitých podmínek prodloužena do 30.9. 2017, jednak SSMSK přibyly do údržby vybrané úseky silnic I. tříd na území Zlínského kraje, a to silnice I/35 v úseku státní hranice – Rožnov p.R. a silnice I/58 Frenštát p.R. – Rožnov p.R. v celkové délce cca 24 km. Ze smlouvy naopak byla vyčleněna silnice I/57 v úseku Nový Jičín – hranice Zlínského kraje, kterou převzal do údržby na základě výběrového řízení v rámci pilotního projektu Ministerstva dopravy jiný subjekt.


2. Zhodnocení přípravy na zimní období

Příprava na zimní období 2012/2013 byla zahájena po ukončení předchozí zimní sezóny,
a to vyhodnocením průběhu zimní údržby silnic a zejména přípravou pořízení nového strojního a technického vybavení pro zabezpečení zimní údržby v sezóně následující. Během letního období byla provedena optimalizace okruhů zimní údržby na území celého kraje, a to jak ve vztahu k nově udržovaným úsekům na území Zlínského kraje, tak v rámci silniční sítě kraje Moravskoslezského a ve vztahu k okruhům, které jsou zajišťovány dodavatelsky (Bílovecko, Vítkovsko). Dále byla provedena optimalizace členění nočních směn řidičů zavedením dělených směn, kdy od 23.30 hodin do 3.00 hodin v případě příznivého počasí platila pracovní pohotovost. Toto opatření přineslo úsporu cca 2 mil. Kč za zimní období. S ohledem na specifika nově zabezpečovaných úseků silnic I. tříd na území Zlínského kraje bylo nutno vypsat a v termínu do začátku zimního období uzavřít výběrové řízení na tamějšího poskytovatele zimní údržby, neboť SSMSK z kapacitních i technických důvodů není schopna zajistit tyto činnosti vlastními kapacitami na území Zlínského kraje.

V předstihu byl zpracován Plán zimní údržby rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje, který zastřešoval jednotlivé plány zimní údržby silnic středisek SSMSK. Schválení samotného plánu zimní údržby silnic předcházelo včasné ustavení okresních a krajského operačního štábu zimní údržby, na jejichž jednání před zahájením zimní sezóny byly projednány postupy a součinnosti jednotlivých složek, zúčastněných přímo v zimní údržbě anebo při řešení nastalých situací v jejím průběhu včetně složek integrovaného záchranného systému Moravskoslezského a Zlínského kraje.
vzu2013-2014-a

Do plánu ZÚS byly rovněž zapracovány změny v organizaci vybraných okruhů zimní údržby silnic v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín, zejména pokud se týče změn v silniční síti v souvislosti se zprovozněním nově budovaných přeložek silnic v rámci výstavby a dokončování dálnice D1 ve směru do Polska, rekonstrukce silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek a také v rámci drobných změn technologie údržby na základě vyhodnocení zkušeností z minulého zimního období. Pozornost a organizační příprava byla opětovně věnována zejména zabezpečení údržby na úsecích rychlostních silnic R56 Ostrava – Frýdek-Místek a R48 Český Těšín – Frýdek-Místek - Rychaltice.

Plán zimní údržby silnic v kraji byl řádně projednán na první schůzi krajského operačního štábu zimní údržby silnic dne 2.9. 2013, byl projednán výborem pro dopravu zastupitelstva kraje a byl vzat na vědomí radou kraje dne 3. 9. 2013. Dále byly plány zimní údržby silnic jednotlivých středisek potvrzeny Schvalovací doložkou Ministerstva dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 24. 10. 2013.  Připravenost techniky i personálu k zimnímu období v kraji byla projednána na zasedání hlavního operačního štábu zimní údržby na Ministerstvu dopravy v Praze dne 22. 10. 2013.

Před vlastním zahájením zimní sezóny byla formou organizačních směrnic a příkazů ředitele přijata organizační opatření k zabezpečení výkonu zimní údržby a dispečerských služeb v rámci organizace s důrazem na respektování ustanovení zejména zákoníku práce, týkajících se režimu nepřetržitých služeb, přesčasovosti a povinných přestávek, k zajištění zdárného průběhu služeb z hlediska bezpečnosti práce, dodržování rychlosti při pluhování a kontaktu dispečerů s veřejností.  S předstihem byly zpracovány harmonogramy dispečerských služeb
a služeb řidičů vozidel zimní údržby pro celé zimní období. Veškerý personál provádějící zimní údržbu včetně dispečerů byl včas a řádně proškolen z technologických a provozních předpisů a požadavků na provádění prací zimní údržby. Službu konající dispečeři podstoupili písemný test základních znalostí ve vztahu k problematice zimní údržby.

V průběhu přípravy na zimní technologické období byla rovněž aktualizována pravidla
pro výkon zimní zpravodajské služby, jež byla součástí Jednotného systému dopravních informací ČR (JSDI). Celostátní zpravodajská činnost byla zahájena dne 1. 11. 2013. Na webových stránkách JSDI, ŘSD ČR a SSMSK byly podávány informace o zabezpečení a aktuálním stavu sjízdnosti silnic v kraji. Tyto informace byly podávány operativně, tzn. i mimo stanovené časy pravidelného zpravodajství vždy tehdy, pokud došlo k zásadní změně ve stavu sjízdnosti silnic.

Ještě před začátkem zimního období byly na všech cestmistrovstvích doplněny zásoby posypových materiálů, tj. soli a drtí na plné kapacity skladů s využitím materiálu uspořeného za minulé zimní období na celkové množství cca 29 200 tun soli a cca 50 000 tun inertních materiálů. Posypová sůl byla pořízena za letní ceny a množství uskladněné soli předpokládalo zajištění soběstačnosti v případech nepříznivých klimatických podmínek a krizových situací v zásobování solí v průběhu samotné zimy. Byla rovněž v souladu s legislativou připravena a odborně seřízena a kalibrována technika zimní údržby s vybavením posypovými nástavbami a pluhy, všechny sypače včetně dodavatelských byly vybaveny systémem satelitního sledování pohybu a trasy vozidel (GPS) s vykazováním množství ujetých kilometrů, spotřebovaného materiálu a pohonných hmot. Byly rovněž v předstihu uzavřeny smlouvy na případné výpomoci s dodavatelskými subjekty v případě kalamitních situací. Byla vytipována a schválena místa na ukládání sněhu odváženého z městských silničních průtahů.
vzu2013-2014-b
Na cca 40 km silnic byly v místech s nebezpečím vzniku závějí a sněhových jazyků instalovány zásněžky a sněhové tyče. Na mostech s chodníky, kde nebyla v souladu s Nařízením kraje č. 3/2011 zajišťována schůdnost, byly osazeny značky upozorňující na tuto skutečnost a byly také včas uzavřeny smlouvy s dodavateli na zabezpečení údržby těch některých chodníků na mostech, vesměs v průjezdních úsecích obcemi, kde navazovaly v zimě obcí udržované chodníky a bylo tedy nutno schůdnost zajistit dodavatelsky, pokud vlastní kapacita k zabezpečení tohoto úkolu nebyla dostatečná.  Rovněž byly instalovány značky upozorňující na změnu technologie posypu a značky „zimní výbava“ na silnici I. třídy I/56 v úseku Ostravice – Bílá v Beskydech a na účelové komunikaci Hvězda – Ovčárna v Jeseníkách.


3. Vlastní průběh zimního období

Zimní období 2013/2014 s prvními zásahy zimní údržby započalo dne 13. listopadu, kdy bylo nutno prvním posypem ošetřit namrzající mosty. V následujících dnech se denní teploty stále udržovaly nad bodem mrazu, avšak noční teploty klesaly v horských oblastech k -5 st. C. Souvislé tahy byly poprvé ošetřeny posypem v noci na 16. listopadu v horských oblastech Beskyd a Jeseníků. Toto následující období bylo velice mírné, denní teploty se pohybovaly do 10 st. C, noční pak neklesaly pod bod mrazu. První sníh se v nížinách objevil 25. listopadu, kdy v Jeseníkách napadlo kolem 25 cm, v Beskydách do 5 cm. Tomu předcházelo náhlé a výrazné ochlazení, kdy zpočátku déšť i v nížinách přecházel ve sněžení a teploty klesly pod bod mrazu. Na silnicích se tak objevilo náledí, zejména na inertních úsecích, zatímco na chemicky udržovaných trasách bylo provedeno včasné preventivní ošetření. I přes intenzívní posyp inertními materiály v úseku kolem estakády Šance na silnici I/56 (ochranné pásmo vodního zdroje, striktní zákaz chemického ošetření), obdobně jako na úseku silnice I/58 z Frenštátu p. R. na Pinduli, došlo zde k uvíznutí několika kamionů, a to i přes to, že úsek je zřetelně opatřen značením upozorňujícím na tato rizika.

Další menší příděl sněhu následoval 26. listopadu, kdy na horách připadlo cca 10 cm nového sněhu, v nížinách se vyskytoval pouze poprašek. Následovalo oteplení od 28. listopadu, s tendencí vzniku ledovky od časných ranních hodin, kdy pršelo při -2 st. C. Byly použity technologie preventivních a výjimečně směsných posypů inertního materiálu se solí. Nejhorší situace na silnicích I/57 ve stoupáních od Hradce nad Moravicí přes Vrchy, na silnici I/46 v okolí Slezské Harty, kde sypače musely couvat, aby byly schopny vůbec ledovku ošetřit a na silnici I/11 v okolí Hrabyně a Velké Polomi. Zvláště v Hrabyňském kopci byla údržba komplikovaná z důvodů zúžení vozovky do dvou pruhů, což bylo vyvoláno výstavbou opěrné zdi v rámci budovaného obchvatu.

Další ochlazení, kdy bylo nutno vyjet s technikou, bylo počátkem prosince, a sice v noci ze 4. na 5. prosince. Na horách napadl nový sníh do 3 cm, v nížinách se tato změna výrazněji neprojevila. Z 5. na 6. prosince ovlivnila významně počasí v kraji cyklona „Xaver“. Projevila se silným větrem síly orkánu zvláště v horských polohách, kde vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 140 km/hod. Žádné vážnější škody však na silničním majetku způsobeny nebyly, došlo k polámání větví, případně poškození kmenů stromů, avšak tyto škody se neprojevily výrazně na plynulosti dopravy. Na horách se vyskytovalo sněžení, připadlo v Jeseníkách a Beskydách kolem 8 cm nového sněhu, zatímco v nížinách pršelo. V důsledku následného poklesu teplot k bodu mrazu se vyskytovalo místy náledí, hlavně na inertních trasách. Teplý trend počasí pak pokračoval do poslední prosincové dekády, kdy denní teploty vystupovaly nad nulu, noční se pohybovaly slabě kolem bodu mrazu. V tomto období se vyskytoval občasný déšť, který střídal období zcela beze srážek, které převládalo. V této době tak převládaly z hlediska technologií zimní údržby preventivní posypy a posypy k likvidaci náledí s četnými kontrolními jízdami dispečerů nebo posypových vozů. Prosincové zimní počasí se tak stalo vrcholem uplynulé zimní sezóny.
vzu2013-2014-c
I přes to však ve značné míře bylo nutno organizovat jak na denních, tak na nočních směnách náhradní práce. Tyto práce byly charakteru údržby silniční vegetace, tzn. kácení stromů, ořezy výmladků, čištění silničních pozemků od nežádoucích křovin a náletů, ořezy pro zachování průjezdních profilů. Stromy rostoucí v krajnici nebo v její blízkosti byly opatřovány bílým pruhem s odrazkami.

V souvislých tazích bylo prováděno čištění příkopů a krajnic. Jak se později ukázalo, tyto práce bylo nutno průběžně provádět až do konce zimního období, což značně přispělo k estetizaci silničních tahů a ke zvýšení jejich pasivní bezpečnosti. Celkem bylo takto ošetřeno za zimní období na 250 km silnic II. a III. tříd. Na nočních dělených směnách se prováděla údržba zásněžek a sněhových tyčí, práce v areálech cestmistrovství, údržba techniky a její příprava na letní technologické období.

Teplý trend počasí pokračoval i po Novém roce. V nížinách teploty vystupovaly k 9 st.C, Teprve od 21. ledna nastalo ochlazení, kdy při mrazivých teplotách zpočátku mrholilo a pršelo, čímž docházelo ke vzniku ledovky. Na horách v nejvyšších polohách napadlo kolem 5 cm sněhu. Při tomto počasí ze značně zvýšila spotřeba posypových materiálů, neboť bylo nutno zabezpečit jak preventivní, tak likvidační posypy při teplotách kolem bodu mrazu. Zvýšila se také četnost nutných kontrolních jízd. Ochlazení vyvrcholilo poklesem teplot k -19 st. C, kdy se plně osvědčilo zkrápění soli koncentrovanou solankou. I při těchto velmi nízkých teplotách zůstávaly takto ošetřené silnice mokré. Poslední lednový týden byl opět relativně teplý s kladnými teplotami a deštěm, kdy do 12. února denní teploty vystupovaly až k 10 st.C, noční klesla do -2 st.C. Na horách se přes den pohybovaly teploty kolem 5 st.C a také zde pršelo.

Nový dech zimy přišel 12. února. Od jihu se nasunulo vydatné sněžení s mokrým těžkým sněhem a teplotami kolem nuly. Břečka na silnicích se rychle v důsledku silného provozu měla tendenci zajíždět do ledu, což si vyžádalo nasazení veškeré techniky na všech udržovaných trasách. I přes to v klasických úsecích se stoupáním měly kamiony problémy, u Kajlovce na silnici I/57 uvízl díky nekázni řidičů kamionů i sypač, který tam prováděl zásah. Během téhož dne v odpoledních hodinách však sněžení ustávalo, přičemž největší intenzita sněžení byla v okresech NJ, OP a FM. Na území Ostravy napadlo kolem 3 cm sněhu, v Beskydách do 15 cm, na ostatním území kromě Jeseníků, kde napadlo kolem 5 cm, se výška nového sněhu pohybovala do 10 cm.

Tento zimní ráz počasí byl opět poměrně rychle vystřídán oteplením, které trvalo bez významnějších zásahů techniky zimní údržby po zbytek února do druhé poloviny března. Jeden z posledních útoků zimy zasáhl hlavně horské oblasti kraje dne 23. března, v Jeseníkách napadlo do 10 cm sněhu, ve vyšších polohách kraje do 5 cm. Toto počasí nezpůsobilo závažnější problémy v dopravě, neboť silnice v důsledku předchozího teplého, až jarního počasí, již měly dostatečnou tepelnou kapacitu a zůstávaly převážně mokré. V návaznosti na jarní trend počasí koncem února a v březnu bylo rozhodnuto o redukci nočních služeb řidičů a pro posílení prací údržbového charakteru tak mohly být posíleny čety na denních směnách. Pro dny, kdy předpověď avízovala ochlazení k bodu mrazu, byly naopak noční služby operativně posíleny. Od 27. března díky postupnému oteplování tak mohly být noční služby řidičů i dispečerů na cestmistrovstvích redukovány na minimum s přesměrováním do údržbových prací na denních směnách.
vzu2013-2014-d
Na základě další předpovědi počasí a po pokynu z Ministerstva dopravy byla zimní zpravodajská a dispečerská služba ukončena v zákonném termínu 31. března a zaměstnanci přešli do režimu letních pohotovostí.


4. Organizace náhradních prací

V průběhu zimního období díky minimu zásahů z důvodu zimního počasí byly prováděny potřebné opravy výtluků v silnicích studenou směsí, postupně s náběhem obaloven od konce března i teplou obalovanou směsí. Díky mírné zimě a malým počtem rozmrazovacích cyklů nedošlo na silniční síti k tak četnému výskytu výtluků, jako v minulých zimních obdobích. Proto mohla být pozornost soustředěna také na další činnosti, zejména údržbu silniční vegetace, čištění ve městech, čištění krajnic a příkopů.
vzu2013-2014-e
Po celé zimní období byly organizovány v obdobích, kdy nebyl nutný výjezd techniky zimní údržby, náhradní práce jak na denních, tak na nočních směnách. Na denních směnách se jednalo zejména o práce charakteru údržby silniční vegetace - kácení stromů, ořezy výmladků, čištění silničních pozemků od nežádoucích křovin a náletů, ořezy pro zachování průjezdních profilů. Získaná dřevní hmota byla štěpkována pro vlastní využití k vytápění anebo dodavatelsky bez vlastních dalších nákladů včetně odvozu jiným subjektům ke kompostování. Dřevní hmota z kácení pak byla předána Školnímu statku v Opavě k vytápění areálu, kdy nakládku i odvoz si organizoval Školní statek. Stromy rostoucí v krajnici nebo v její blízkosti byly opatřovány bílým pruhem s odrazkami.

Na nočních dělených směnách byly organizovány práce v areálech cestmistrovství, např.  údržba techniky a její příprava na jarní období, opravy a montáže zásněžek a sněhových tyčí pro příští zimní sezónu, údržbářské práce na inventáři cestmistrovství, úklidy budov a dílen, příprava odrazek pro aplikaci na pevných překážkách.


5. Shrnutí charakteru zimního období 2013 - 2014

Uplynulé zimní období se vyznačovalo velice mírným průběhem, statisticky vzato bylo jedno z nejteplejších za posledních 80 let. Srážkově bylo toto období hluboce podprůměrné. Vrchol zimy přišel již během prosince. Zima byla od ledna charakteristická delšími obdobími oteplení s minimem srážek, střídaných kratšími úseky ochlazení, střídáním deště a mrznoucích srážek, s ojedinělým výskytem intenzivního sněžení, doprovázeného silným nárazovým větrem.

Během tohoto zimního období bylo celkem 96 zásahových dnů (zima 2012/2013 měla 140 zásahových dnů). Za celé zimní období 2013/2014 bylo spotřebováno cca 8 600 tun posypové soli (zima 2012/2013 36 tis. tun) s tím, že před zimou bylo naskladněno na průměrnou zimu 29,2 tis. tun soli do plné kapacity skladovacích prostor tak, aby teoreticky nebylo nutno doplňovat další zásoby.
vzu2013-2014-f
Díky relativně mírnému počasí při realizaci zimní údržby v sezóně 2013 - 2014, nebylo nutno na žádném z cestmistrovství vyhlašovat kalamitní stav.

Režim zimní údržby silnic včetně zpravodajské činnosti byl u SSMSK ukončen s ohledem na vývoj počasí dnem 31. 3. 2014.


6. Porovnání nákladů v zimní údržbě silnic II. a III. tříd (včetně města Ostravy)

Náklady na zimní údržbu v měsících       11 – 12/2010:   94 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících       11 – 12/2011:   53 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících       11 – 12/2012:   64 mil. Kč, 10/2012: 8 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících  11 – 12/2013:   65 mil. Kč


Náklady na zimní údržbu v měsících        1 - 3/2011:      74 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících        1 - 3/2012:    136 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících        1 – 3/2013:    144 mil. Kč, 4/2013: 10 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících   1 – 3/2014:     65 mil. Kč (odhad)


7. Mechanizační vybavení

Správa silnic Moravskoslezského kraje má pro výkon zimní údržby silnic 133 vlastních sypačů. V roce 2013 byl pořízen 1 nový kompletně vybavený sypač, včetně pluhu a speciální nástavby pro středisko Opava. Oproti uplynulým letům bylo pořizování nových sypačů omezeno z důvodu poměrně dlouho přetrvávající nejistoty provádění údržby na silnicích I. tříd. Dále byly pořízeny 4 nové traktorové sekačky se zimním příslušenstvím – radlicemi a pluhy k využití při údržbě zejména průtahů obcemi. Tyto stroje byly pořízeny pro střediska v Bruntále, Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Na cestmistrovství v Odrách byla realizována druhá etapa zastřešení skladovacích boxů pro inertní posypové materiály.
vzu2013-2014-g
Všechna vozidla zimní údržby silnic včetně dispečerských vozidel mají vybavení GPS se sledováním polohy vozidla, jeho výkonu a spotřeby materiálu. Tento systém s možností přímého sledování pohybu vozidla na okruhu z dispečinku se již plně osvědčil a umožnil operativní opatření ze strany dispečera při vzniku požadavku na řešení problematické situace, a to jak u vlastních vozidel, tak u dodavatelských, což je také zakotveno v příslušných smlouvách.

Před zahájením zimního období byla na středisku v Opavě (na základě předchozího testování v minulém zimním období na vyřazených kropicích nástavbách na střediscích ve FM a OP)  zařazena do užívání nově pořízená cisternová kropící nástavba  o objemu 7 m3. Celoročně využitelná kropička s dávkovací nerezovou nádrží na koncentrovanou solanku byla umístěna na podvozek LIAZ 110 z vysloužilého sypače. V rámci zimní údržby byl stroj využíván především na boj s námrazou na silnicích, dále při výskytu náledí, ledovky, v určitých případech lze použít i na vozovku s malou vrstvou sněhu. Postřik solankou je tak další z možností ošetřování vozovek chemickými rozmrazovacími látkami. Letošní zima však bohužel kropičku příliš neprověřila. Celkové výkony kropičky byly pouze 41 hodin se spotřebou solanky 116 m3. V listopadu a prosinci to bylo dokonce necelých 9 hodin a 19 m3. Vozidlo bylo využito také pro ošetření silnic I.třídy. Vedle intravilánu Opavy byla použita i na vozovkách nižšího pořadí mimo město.
vzu2013-2014-h
Stávající technické zabezpečení zimní údržby silnic v kraji je dostatečné s ohledem
na rozsah silniční sítě, na které se provádí zimní údržba. Při dostatku posypových materiálů je tak možno zajistit sjízdnost silnic v souladu s platným plánem zimní údržby.


6. Škody na silnicích

Přímým důsledkem zimního počasí, teplotních výkyvů během měsíců na začátku roku, bývá výskyt škod na silniční síti v kraji. Poškození silnic je tak na konci tohoto zimního období díky relativně nízkému počtu mrazivých dnů a s nimi souvisejícím střídáním teplot na valné části silniční sítě kraje minimální. I přes to se však již v průběhu února počaly projevovat spíše ojedinělé výtluky a poruchy malého rozsahu, které ještě během zimního období byly opravovány studenou obalovanou směsí průběžně v rámci náhradních prací.

Paradoxně na poměrně teplou zimu doplatil úsek silnice III/4456 Stránské – Jiříkov na Rýmařovsku, kudy byla vedena objízdná trasa za rekonstruovaný úsek silnice II. třídy č. 449 Ondřejov – Valšovský Žleb, který z technologických důvodů náročnosti rekonstrukce a zabezpečení svahů musel zůstat neplánovaně uzavřen přes toto zimní období. Zvýšenou dopravu stávající konstrukce vozovky nepřenesla a v důsledku prudkého oteplení před vánocemi 2013 došlo ke změknutí konstrukčních vrstev a k totální degradaci vozovky, takže tato silnice musela být v úseku dlouhém 3,5 km uzavřena pro veškerý provoz.

Dalším úsekem, na kterém se zima negativně projevila vznikem trhlin a četných mělkých výtluků, je silnice II/442 od Horního Benešova po Staré Heřmínovy na Bruntálsku.

Tyto nejvíce dotčené úseky silnic II. a III. tříd tak byly navrženy do plánu souvislých oprav silnic, který byl schválen radou kraje. Finanční objem těchto oprav činí cca 50 mil. Kč. Svůj podíl na poměrně nízkém výskytu poruch vozovek po tomto zimním období mají nepochybně i provedené souvislé opravy silnic II. a III. tříd v minulých letech.
vzu2013-2014-i
Další silniční tahy, které jsou vážně poškozeny s podílem předchozích zim, jsou navrženy na modernizaci a rekonstrukci, která bude financována z prostředků Evropské unie v rámci ROP a Operačního programu doprava (připraveno k realizaci 2014-2015).


7. Zimní údržba dodavatelsky

Část výkonů zimní údržby komunikací byla prováděna v souladu s plánem zimní údržby silnic dodavatelsky. Jednalo se zejména o údržbu silnic II. a III. tříd na území města Ostravy, dále o výkony na cestmistrovství Bílovec střediska Nový Jičín, na cestmistrovství Bílá
na silnici I/35 na území Zlínského kraje včetně dispečerské služby a částečně na cestmistrovství Vítkov. Další výkony dodavatelsky byly relativně řídké a uskutečnily se zejména v souvislosti s výpomocí při zajištění odklízení sněhu z vozovek při intenzívním sněžení k posílení vlastních kapacit.


8. Meteorologický informační systém

Zimní údržba silnic v Moravskoslezském kraji byla podpořena plně funkčním a aktualizovaným systémem včasných předpovědí vývoje počasí a povětrnostních jevů, které byly poskytovány Českým hydrometeorologickým ústavem, jako součásti celostátního Jednotného systému dopravních informací a dále instalovanými hlásiči náledí na vybraných silnicích v kraji. Nové hlásiče byly instalovány a zprovozněny na rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic I. tříd.


Dispečeři rovněž využívali informace o vývoji počasí z jiných zdrojů, např. z internetových aplikací polské, norské nebo německé povětrnostní služby, které jsou pro náš region velice přesné. Na výskyt nebezpečných jevů v souvislosti se zimní údržbou silnic byly vydávány výstrahy, které byly včas předávány dispečerům. Vzhledem k tomu, že tento předpovědní systém díky internetovému šíření je dostupný na všech cestmistrovstvích, mohli jednotliví dispečeři s těmito údaji pracovat a organizovat podle nich připravenost techniky a průběh zásahu. Všechna dispečerská pracoviště na všech cestmistrovstvích jsou vybavena malými meteorologickými stanicemi s měřením základních parametrů včetně možných výstrah na vznik náledí a jiných nebezpečných meteorologických jevů.


9. Návrh opatření na základě zkušeností ze zimního období 2013 - 2014

I přes poměrně malý počet výjezdů techniky zimní údržby silnic oproti jiným letům, je možno bude pro příští zimní období přijmout následující opatření:

- plně se osvědčil u jednotlivých cestmistrovství systém předzásobení pro zkrápění přesyceným  solankovým roztokem, který zajišťuje účinnost rozmrazování i při teplotách kolem -20 st.C. Tento je cenově výhodnější než chlorid vápenatý. Solanka již byla využita v předchozích a letošní zimní sezóně na všech střediscích SSMSK. Skladovací kapacity pro solanku byly rozšířeny na všech cestmistrovstvích na celkových 450 m3 o další jinak již nevyužívané nádrže. Ošetření solankovým roztokem se velmi osvědčilo při zásazích na promrzlých vozovkách v průběhu ledna velmi rychlou reakcí aplikovaného roztoku s tím, že vozovky i dlouho po ošetření a při teplotách pod -15 st. C zůstávaly mokré, což vzbuzovalo zájem silničářských kolegů z ostatních regionů.
vzu2013-2014-j
- bylo realizováno předzásobení před začátkem zimního období v benkalorech na střediscích naftou  pro teploty do -22 st. C a zásobení dostatečným množstvím vhodných aditiv do pohonných hmot
- bylo provedeno předzásobení posypovou solí na plné kapacity skladů za letní ceny v důsledku zkušenosti s kritickým nedostatkem posypové soli v minulých zimních sezónách a dle zkušeností z průběhu počasí předchozích zimních sezón s neobvykle dlouhou dobou trvání. I přes nízkou spotřebu soli v této sezóně bude sůl využita pro příští zimní období s minimálním doplněním do plných kapacit skladů.
- jako každým rokem bude realizováno pořízení nové techniky pro zimní údržbu silnic,
a to dvou kompletně vybavených sypačů střediska Bruntál a Opava, dále budou pořízeny 3 nové sypací nástavby, sněhové radlice a pluhy z důvodu obměny již zkorodovaných zařízení, dvě traktorové sekačky se zimním vybavením, z toho jedna se sněhovou frézou, 2 nakladače pro uhrnování a nakládku skladovaných posypových materiálů.
- na cestmistrovství Hrabyně bude zahájena rekonstrukce stávajícího skladu soli, který bude sloužit do budoucna jako krytá skládka inertních posypových materiálů a výstavba nového kapacitního skladu soli pro údržbu nově budovaného obchvatu Hrabyně, který bude uveden do provozu v roce 2015.
- z důvodu rozšíření zimní údržby na území Zlínského kraje přes Pindulu bude posílena kapacita solankových nádrží na cestmistrovství ve Frenštátě p.R. pořízením nové kapacitní solankové nádrže o objemu 20 m3.
vzu2013-2014-k
10. Závěr

Zimní údržba pozemních komunikací je, společně se zajištěním prvků bezpečnosti, stěžejní činností správce pozemní komunikace. Čím méně je zásahových dnů zimní údržby a čím méně použitého posypového (zejména chemického) materiálu, tím méně škod na silnicích vznikne. Jak vyplývá z předchozích a jinde publikovaných údajů o nákladech a výkonech zimní údržby, jak na dálnicích, tak na silnicích I. třídy a ostatních silnicích, patří uplynulá sezóna k těm méně náročným a nákladným z historie sledovaných ukazatelů zimní údržby.

Pro nadcházející sezónu zimní údržby 2014 - 2015 si přejme opravené vozovky, příznivé počasí, zasněžené jenom sjezdovky a sáňkařské dráhy, ukázněné, ohleduplné a trpělivé řidiče, kteří respektují náročnou práci silničářů.