inmotion discount
stin

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY KE DNI 15. 6. 2017

ZL/300/2001  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

vydává 

na základě svého usnesení č. 7/64/2 ze dne 13. 12. 2001,

č. 13/349/1 ze dne 12. 12. 2002, 

č. 25/1080/1 ze dne 30. 9. 2004,

č. 3/59/1 ze dne 17. 2. 2005,

č. 4/201/1 ze dne 28. 4. 2005, 

č. 14/1243/1 ze dne 23. 11. 2006,

 č. 7/666 ze dne 14. 10. 2009,

 č. 12/1115 ze dne 23. 6. 2010,

č. 25/2284 ze dne 5. 9. 2012,

č. 3/250 ze dne 21. 3. 2013

č. 8/677 ze dne 27. 2. 2014 a č. 20/2058 ze dne 23. 6. 2016

 

  

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N U

 

příspěvkové organizace

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

(dále jen organizace)

 

 

Čl. I Označení zřizovatele

 1. Moravskoslezský kraj, 28. října č. 117, 702 18 Ostrava, IČ:
 2. V souladu s ustanovením § 2 odst. (1) zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj (dále jen kraj) ke dni 1. 10. 2001 na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 3796/01-12-KM ze dne 10. září 2001.

 

Čl. II Název organizace

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

 

Čl. III Sídlo organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

 

Čl. IV Identifikační číslo organizace

00095711

 

Čl. V Právní forma organizace

 příspěvková organizace

 

Čl. VI Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 

 1. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejích součástí a příslušenství a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy na území kraje, které nabyl kraj do svého vlastnictví podle § 1 odst. (1), písm. a) zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001 Sb.

 

 1. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  1. zajištění výkonu vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejích součástí a příslušenství v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
  2. zajištění výkonu vlastnických práv kraje k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
  3. zajištění výkonu správy silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje (správce silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  4. příprava, realizace a majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. třídy včetně jejích součástí a příslušenství v rozsahu stanoveném zřizovatelem
  5. zajištění výkonu vlastnických práv kraje k ostatnímu majetku předanému zřizovatelem k hospodaření v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
  6. jednání jménem zřizovatele při jednání s orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí, správci komunikací, účastníky řízení a dalšími subjekty ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů s cílem zajištění příslušných povolení na umístění a realizaci staveb silnic II. a III. třídy,
  7. vydávání stanovisek vlastníka silnice II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zajištění kontrolního vážení vozidel podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydávání pověření ke kontrolnímu vážení vozidel jiné osobě.

 

 1. K zajištění předmětu hlavní činnosti dle bodu 2. jde zejména o tyto činnosti:
  1. vedení účetní evidence silnic II. a III. třídy, mostů silnic II. a III. třídy, silničního příslušenství a dalších nemovitostí,
  2. vedení účetní evidence silničních pozemků silnic II. a III. třídy v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
  3. zabezpečení běžné, hlavní a mimořádné prohlídky silnic II. a III. třídy a souvisejících objektů v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami,
  4. zabezpečení údržby a oprav silnic II. a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství,
  5. zajištění údržby a oprav mostů silnic II. a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození,
  6. zabezpečení sjízdnosti silnic II. a III. třídy v zimním období dle plánu zimní údržby,
  7. pronajímání movitého a nemovitého majetku,
  8. vedení evidence movitého majetku,
  9. zabezpečení správy a údržby svěřených pozemních komunikací za krizových stavů a zabezpečení přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy,
  10. spolupráce při vedení Informačního systému o silniční a dálniční síti a informačního systému krajského úřadu kraje,
  11. zpracování, doplňování a aktualizace dokumentu Bílá kniha – Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje.

  

Čl. VII Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele vydanými na jejich základě.

Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce a stanoví, který ze zástupců v době nepřítomnosti ředitele jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny řediteli.

  

Čl. VIII Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci do správy 

 1. O předání nemovitého majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření podle čl. IX odst. 3 této zřizovací listiny rozhodne zastupitelstvo kraje; toto předání je účinné rozhodnutím zastupitelstva kraje. Nemovitý majetek zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je vymezen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Příloha č. 1 je aktualizována dle potřeby, minimálně však jedenkrát ročně.
 2. Movitý majetek zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření podle čl. IX odst. 4 této zřizovací listiny je vymezen na základě inventárních seznamů movitého majetku vyhotovených ke dni 31. 12. 2001.

 

Čl. IX Vymezení majetkových práv organizace

 1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými ze státních fondů a dále s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněžními dary poskytnutými fyzickými a právnickými osobami, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí podle platných právních předpisů této zřizovací listiny a na základě předchozího schválení jmenovitých akcí souvislé údržby a oprav.
 2. Nabývá-li organizace majetek, nabývá jej pro zřizovatele. Majetek takto nabytý je evidován jako majetek kraje. Organizace hospodaří s majetkem zřizovatele za podmínek stanovených touto zřizovací listinou a zřizovatelem.
 3. Nemovitý majetek:
  1. Organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, případně s nemovitým majetkem, který nabude do vlastnictví zřizovatele. Nemovitý majetek nabytý organizací pro zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí do vlastnictví zřizovatele za majetek předaný organizaci k hospodaření. Organizace je oprávněna tento majetek užívat zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena.
  2. Organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
  3. Organizace je povinna:
   1. chránit tento majetek před poškozením, zničením,
   2. vést účetní evidenci,
   3. provádět pravidelnou roční inventarizaci,
   4. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,
   5. zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy včetně periodických revizí,
   6. využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva zřizovatele,
   7. uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
   8. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zřizovatele, které si vyžádá, 
   9. zajistit pojištění majetku podle dispozic zřizovatele,
   10. organizace je povinna do 30 dnů po nabytí nemovitého majetku informovat o tom zřizovatele.
  4. Organizace je oprávněna jménem zřizovatele a se souhlasem příslušného orgánu zřizovatele:
   1. připravovat, realizovat a majetkově vypořádávat stavby silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství,
   2. vykupovat pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy a pozemky potřebné pro stavby silnic II. a III. třídy, pozemky k tomuto účelu nabývat, převádět, směňovat nebo vypůjčit,
   3. zřizovat na silničních pozemcích silnic II. a III. třídy a na ostatním majetku předaném organizaci k hospodaření věcná břemena,
  5. Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele:
   1. provádět souvislou údržbu a opravy silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství v ceně převyšující 2 000 000,- Kč včetně DPH,
   2. provádět na ostatním nemovitém majetku vymezeném v čl. VI, odst. 2, písm. f) této zřizovací listiny stavební úpravy v ceně převyšující 500 000 Kč včetně DPH,
   3. provádět technická, organizační a další opatření v ceně převyšující 500.000 Kč včetně DPH, která zajistí, aby provozováním svěřeného majetku nebyly překročeny hygienické limity stanovené zvláštním zákonem – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  6. Organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele:
   1. pronajmout (propachtovat) a vypůjčit svěřený nemovitý nebo najmout si (pachtovat si) a vypůjčit si nemovitý majetek ve vlastnictví třetí osoby,
   2. provádět běžnou údržbu silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství,
   3. provádět souvislou údržbu a opravy silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství v ceně nepřevyšující 2 000 000,- Kč včetně DPH,
   4. provádět na ostatním nemovitém majetku vymezeném v čl. VI, odst. 2, písm. f) této zřizovací listiny stavební úpravy v ceně nepřevyšující 500 000 Kč včetně DPH,
   5. vyjadřovat stanovisko vlastníka silnic II. a III. třídy a silničních pozemků silnic II. a III. třídy zejména podle zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona a souvisejících předpisů ve správních a obdobných řízení a pro účely správních a obdobných řízení, 
   6. provádět technická, organizační a další opatření v ceně nejvýše 500.000 Kč včetně DPH, která zajistí, aby provozováním svěřeného majetku nebyly překročeny hygienické limity stanovené zvláštním zákonem – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  7. Organizace, mimo oprávnění vymezená touto zřizovací listinou, není oprávněna nemovitý majetek převádět na třetí osoby, tímto majetkem zajišťovat závazky třetích osob ani jej vložit do jiné organizace.
  8. Výnosy z pronájmů majetku jsou příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj své hlavní činnosti.
 4. Movitý majetek:
  1. Organizace hospodaří s movitým majetkem, který jí byl k hospodaření předán ke dni vzniku. Organizace hospodaří také s movitým majetkem, který dále nabude pro svého zřizovatele, takto nabytý majetek se od okamžiku jeho nabytí do vlastnictví zřizovatele stává majetkem předaným organizaci k hospodaření.
  2. Organizace je povinna:
   1. vést účetní a operativní evidenci tohoto majetku,
   2. provádět pravidelnou roční inventarizaci,
   3. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zřizovatele, které si vyžádá.
  3. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele:
   1. nestanoví-li zřizovatel jinak, neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně do 20.000 Kč (včetně DPH), z evidence vyřadit a zajistit jeho prodej, případně likvidaci. Výnosy z případného prodeje neupotřebitelného majetku jsou příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti,
   2. provádět zápočet pohledávek a závazků,
   3. nakládat s druhotnými surovinami a odpady vzniklými činností organizace,
   4. pronajmout (propachtovat) a vypůjčit svěřený movitý nebo najmout si (pachtovat si) a vypůjčit si movitý majetek ve vlastnictví třetí osoby.
  4. Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele:
   1. neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 20.000 Kč (včetně DPH) z evidence vyřadit a zajistit jeho prodej, případně likvidaci, pokud zřizovatel nestanoví jinak,
   2. nakládat se svými pohledávkami a závazky, zejména uzavírat dohody o postoupení pohledávek, dohody o převzetí dluhu, dohody o vzdání se práva, či dohody o prominutí dluhu,
   3. odepisovat pohledávky.
 5. Od vymáhání pohledávky do výše 20 000 Kč je organizace oprávněna upustit, jestliže: dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích, nebo dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy, nebo je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.
 6. Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jejíž jmenovitá hodnota včetně příslušenství nepřesahuje 1 000 Kč a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit. U téhož dlužníka lze v průběhu jednoho kalendářního roku upustit od vymáhání takové pohledávky jen jednou, ledaže by součet jmenovitých hodnot takových pohledávek včetně příslušenství, od jejichž vymáhání již bylo nebo má být upuštěno, nepřesáhl 1 000 Kč.
 7. Upuštění od vymáhání pohledávky musí být písemné a dlužník se o něm nevyrozumívá. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká.
 8. Organizace je povinna provádět, podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, odpisy z hmotného a nehmotného majetku.
 9. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání; organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry, vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
 10. Organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele přijímat jakékoli cizí zdroje (např. půjčky, úvěry, finanční výpomoci atd.) s výjimkou darů od fyzických a právnických osob (i zahraničních) a uzavírat smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. leasingové smlouvy).
 11. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
 12. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.

 

Čl. X Členění organizace

 Organizace se člení na střediska:

 • Bruntál,
 • Frýdek-Místek,
 • Karviná,
 • Nový Jičín,
 • Opava, -

Střediska nevystupují v právních vztazích vlastním jménem a nenesou majetkovou odpovědnost. 

 

Čl. XI Doplňková činnost organizace

 1. Organizace k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; může vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti.
 2. Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 3. Doplňková činnost se sleduje odděleně od hlavní činnosti.
 4. Doplňková činnost jako celek nesmí být za kalendářní rok ztrátová.
 5. Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití zisku je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

 

 

Čl. XII Zajištění kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem, vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.

 

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 3796/01-12-KM ze dne 10. září 2001 přešly státní příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, IČ 00 095 079, Správa a údržba silnic Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek - Místek, IČ 00 095 435, Správa a údržba silnic Karviná, Svatopluka Čecha 1877, 733 01 Karviná, IČ 00 095 711, Správa a údržba silnic Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00 096 032, Správa a údržba silnic Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava, IČ 00 096 857 s účinnosti od 1. 10. 2001 do působnosti kraje podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001 Sb.
 2. Organizace Správa a údržba silnic Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, IČ 00 095 079, Správa a údržba silnic Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek - Místek, IČ 00 095 435, Správa  a údržba silnic Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00 096 032, Správa a údržba silnic Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava, IČ 00 096 857 byly na základě usnesení Zastupitelstva kraje  č. 7/64/2 ze dne 13. 12. 2001 zrušeny sloučením k 1. 1. 2002 do Správy a údržby silnic Karviná, Svatopluka Čecha 1877, 733 01 Karviná, IČ 00 095 711, 
 3. Název organizace Správa a údržba silnic Karviná a její sídlo Svatopluka Čecha 1877, 733 01 Karviná, IČ 00095711, byl na základě usnesení Zastupitelstva kraje č. 7/64/2 ze dne 13. 12. 2001 změněn na Správa silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova ul. č. 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.
 4. Organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje je právnickou osobou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č.320/2001 Sb., a právním nástupcem příspěvkových organizací:
  • Správa a údržba silnic Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, IČ 00 095 079,
  • Správa a údržba silnic Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IČ 00 095 435,
  • Správa a údržba silnic Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00 096 032, 
  • Správa a údržba silnic Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava, IČ 00 096 857.

 

Čl. XIV Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována

Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.

 

 

V Ostravě dne 15. 6. 2017

 

 

  

Účinnost dodatků:

  

dodatek č. 1 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 13/349/1 ze dne 12. prosince 2002    účinný dnem 1. ledna 2003

dodatek č. 2

chválený usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1080/1 ze dne 30. září 2004                              účinný dnem 30. září 2004 

dodatek č. 3 

 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 3/59/1 ze dne 17. února 2005  účinný dnem 17. února 2005

dodatek č. 4 

 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 4/201/1 ze dne 28. dubna 2005  účinný dnem 28. dubna 2005

dodatek č. 5

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1243/1 ze dne 23. listopadu 2006  účinný dnem 23. listopadu 2006

 

dodatek č. 6

 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 7/666 ze dne 14. října 2009  účinný dnem 14. října 2009

dodatek č. 7

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1115 ze dne 23. června 2010

                       účinný dnem 23. června 2010

 

dodatek č. 8

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2284 ze dne 5. září 2012  účinný dnem 5. září 2012

 

dodatek č. 9

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 3/250 ze dne 21. března 2013                      účinný dnem 21. března 2013

 

dodatek č. 10

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 8/677 ze dne 27. února 2014    účinný dnem 27. února 2014

dodatek č. 11

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 20/2058 ze dne 23. června 2016 účinný dnem 23. června 2016

             

 

účinný dnem 23. června 2016

 

 

 

Aktualizace Přílohy č. 1 dle Čl. VIII, odst. 1 zřizovací listiny:

 

aktualizace k 1. 1. 2007 

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1488 ze dne 26. dubna 2007 účinná dnem 26. dubna 2007

aktualizace k 30. 4. 2008 

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2097 ze dne 26. června 2008 účinná dnem 26. června 2008 

aktualizace k 31. 7. 2009

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 7/666 ze dne 14. října 2009 účinná dnem 14. října 2009 

aktualizace k 30. 4. 2010

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1115 ze dne 23. června 2010 účinná dnem 23. června 2010

aktualizace k 30. 9. 2011

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1918 ze dne 14. prosince 2011 účinná dnem 14. prosince 2011    

aktualizace k 30. 6. 2012

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2284 ze dne 5. září 2012 účinná dnem 5. září 2012 

aktualizace k 31. 12. 2013

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 8/677 ze dne 27. února 2014 účinná dnem 27. února 2014  

aktualizace k 31. 12. 2014

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1132 ze dne 5. března 2015 účinná dnem 5. března 2015

aktualizace k 31. 12. 2015

 

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 20/2058 ze dne 23. června 2016 účinná dnem 23. června 2016

aktualizace k 31. 12. 2016

schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 4/247 ze dne 15. června 2017 účinná dnem 15. června 2017

 

Úplné znění zřizovací listiny vydal odbor dopravy a chytrého regionu ke dni 15. 6. 2017.

 

 

 

vyhotovil:                        Ing. Ivo Muras       

                   vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu