stin
Povodňové události roku 2009
 
Ve večerních a nočních hodinách dne 24. června 2009 došlo na území Novojičínska k průtrži mračen s abnormálním spadem dešťových srážek ve velmi krátkém časovém úseku, kdy za cca dvě hodiny spadlo až 120 mm srážek (tj. měsíční úhrn srážek). Toto mělo za následek vznik povodňové situace s katastrofálními důsledky, kdy došlo k prudkému zvýšení hladiny vodních toků v okolí Nového Jičína, zejména říčky Jičínky a dalších toků v povodí řeky Odry, následně pak prudký vzestup hladiny řeky Odry u Jeseníku nad Odrou, čímž došlo kromě obětí na lidských životech a obrovských škod na majetku obyvatel také ke značným škodám na dopravní infrastruktuře v majetku kraje, tj. na silnicích II. a III. tříd včetně mostů, opěrných zdí a ostatních součástí a příslušenství silnic.
 
Mezi nejzávažnější škody vzniklé tzv. „bleskovou“ povodní patří zničení nebo statické poškození mostů na silnicích, zničení nebo poškození opěrných zdí a vznik četných nátrží na silničním tělese silnic II. a III. tříd v postižené oblasti. Celkem čtyři mosty musely být nahrazeny mostními provizorii.
 
Ještě v průběhu noci ze 24. na 25. června byly nasazeny čety Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace (dále jen SSMSK), střediska Nový Jičín k označení poškozených úseků povodní, případně k uzavření zatopených nebo neprůjezdných úseků silnic v postižených územích.
 
V prvních následujících dnech, kdy voda alespoň částečně opadla, bylo provedeno zmapování škod na silniční síti II. a III. tříd, zmapování stavu dotčených mostů a prakticky okamžitě byly nasazeny kapacity mechanizace a personálu SSMSK, střediska Nový Jičín na likvidaci škod napáchaných v postižených oblastech, zejména na úseku silnice III/4832 Žilina u Nového Jičína – Životice – Mořkov a do okolí Jeseníku nad Odrou.Na základě zjištěného rozsahu škod byla bezodkladně povolána další potřebná technika a personál ostatních středisek SSMSK, a to Frýdek-Místek, Opava a Karviná, které byly rovněž zapojeny do likvidace škod v oblasti. Jednalo se zejména o úklid naplavenin, čištění a obnova příkopů, propustků, sanace svahů, nátrží a podemletých míst, obnova svodidel, zábradlí a dopravního značení.
 
Dne 2. 7. 2009 došlo v odpoledních hodinách k další „bleskové povodni“ v důsledku lokální průtrže mračen, a to v okolí Fulneku, kdy došlo k rozvodnění Husího potoka a k zatopení přilehlých úseků silnic II. a III. tříd v oblasti od Dolejších Kunčic po Jerlochovice. Došlo k zatopení silnic a mostů, takže musel být operativně povolán statik k jejich následné prohlídce. Zmapováním škod po opadnutí vody byly zjištěny zejména četné nátrže na postižených silnicích, podemletí opěr a křídel mostů. Po vyčištění silnic a po provedených prohlídkách mostů a po označení poškozených úseků provoz na nich mohl být alespoň částečně obnoven.
 
V důsledku povodně v okrese Nový Jičín došlo ke škodám na silnicích II. a III. tříd, jejichž výše činila cca 433 mil. Kč.
 
 
 
 
Silniční stavby v Moravskoslezském kraji na silnicích II. a III. třídy - Povodeň 2009 oblast Nový Jičín
 
 
Poř. č. Název akce
1. Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450
2. Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730
3. Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1
4. Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2
5. Silnice III/4832   rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa
6. Silnice III/4832   rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7
7. Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980
8. Stavební úpravy opěrné zdi silnice III/46211 ve Fulneku
9. Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Stará Ves - Skřípov (úsek č.4)
10. Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov
11. Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka
12. Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice
13. Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-1,2,3 před obcí Dub
14. Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810 - 6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice
15. Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-5 přes zátopní území řeky Odry za obcí Jeseník n. O.
16. Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá
17. Silnice II/483 rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm
18. Silnice III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina
19. Silnice III/4832 Životice - opěrné zdi, km 1,8 -7,00 mimo úseky 1-7
20. Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava
21. Stavební úpravy opěrné zdi silnice č. III/04817,v Novém Jičíně, ul. Riegrova
22. Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm
23. Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína
24. Rekonstrukce mostu ev. č. 4832 - 8 přes místní potok v obci Životice u N.Jičína
25. Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice
26. Silnice III/0448-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice
27. Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov
28. Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov
29. Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov
30. Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota
31. Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č.04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota
32. Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou
33. Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice 
34. Silnice III/04735-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04735-1 přes místní potok před obcí Vražné
 
 
 
Rozsah zaplaveného území při povodni na Novojičínsku
 mapa-povoden-2009
 
 
 Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí Žilina u Nového Jičína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Most ev. č. 04817-1 Nový Jičín
 
 
 Silnice III/04815 Nový Jičín -  Bernartice nad Odrou
 
 
 
 
 III/04810 stavební úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 04810-6 Jeseník nad Odrou Mankovice