27.10.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice III/4429 v Klokočově v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 v Klokočově po křižovatku se silnicí II/442 ve stávající trase komunikace v celkové délce 3,420 km. Jedná se o opravu spočívá v odfrézování svrchních vrstev vozovky, provedení sanace okrajů vozovky, ošetření a sanaci trhlin, lokální plošné vysprávce vozovky v intravilánu a v pokládce nových živičných vrstev.

Součástí stavby je i reprofilace příkopu, seřezání krajnic a jejich následné doplnění asfaltovým recyklátem, výškové napojení stávajících hospodářských sjezdů, polních cest a vjezdů k nemovitostem, oprava a pročištění 6 ks stávajících propustků, nestavební údržba 2 mostu ev.č. 442-3 a 442-4, dále výškové vyrovnání a doplnění uličních vpustí a poklopů armatur správců IS, osazení betonových odtokových žlabů a nakonec provedení nového VDZ.

 

Do termínu konání KD provedeno:

 • výkop rýhy pro sanaci okrajů vozovky v km 1,750 – 3,4 vpravo, odvoz a uložení na skládku
 • hutnění pláně vozovky v místě sanace krajů vozovky
 • zásyp sanačních vrstev pro sanaci okrajů vozovky v km 1,75 – 3,4 vpravo, hutnění po vrstvách
 • frézování míst pro lokální sanace v intravilánu obce v km 0,0 – 1,6, odvoz na deponii
 • pokládka betonových žlabů v intravilánu obce
 • sanace trhlin a lokální plošné vysprávky vozovky (lokální sanace) na aplikovaný spojovací postřik v  intravilánu obce
 • čištění propustků v intravilánu obce, příprava na rekonstrukci propustku v km 1,054
 • pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v intravilánu v km 0,000 – 1,000 na aplikovaný spojovací postřik (po polovinách vozovky).

 

Postup prací do dalšího KD dne 27.10.2020 – předpoklad:

 • pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v intravilánu v km 1,000 – 1,600 na aplikovaný spojovací postřik (na celou šířku vozovky)
 • zásyp sanačních vrstev pro sanaci okrajů vozovky v km 1,75 – 3,4 oboustranně, hutnění po vrstvách
 • pokládka betonových žlabů v intravilánu obce
 • provedení statických zatěžovacích zkoušek na 2. vrstvě ŠD
 • příprava na pokládku vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v extravilánu