stin

3.7.2018 Dnešním dnem byly frézováním vozovky zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/01149 u Jablunkova, a to z Bukovce na státní hranici s Polskem. Jedná se o úsek komunikace v délce 2 600 m ve staničení  5,150 -7,750 km.

V rámci stavby bude provedeno frézování asfaltových vrstev v tloušťce 60 mm, sanace na 30% plochy vozovky, pokládka ložné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. Tím dojde k navýšení nivelety vozovky o 40 mm. Součástí stavby je i výměna svodidel, silničních sloupků, zpevnění krajnice recyklátem a provedení vodorovného dopravního značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín dokončení stavby je do 29.9.2018

Souvislá oprava vozovky probíhá za omezeného provozu za částečné uzávěry po polovinách komunikace, pokládka nového asfaltového koberce bude probíhat za úplné uzavírky.