stin

23. 5. 2017 Rekonstrukce silničních mostů bude rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu. Z důvodů zachování stálého potřebného provozu na mostě i pod mostem přes tramvajovou trať v Ostravě Zábřehu B, bude nejprve stržen jeden tzv. tramvajový most (jezdí pod ním tramvaje na ulici Palkovského)  a až poté bude rekonstruován druhý most přes Výškovickou ulici u Ostravar Arény. Jedná se o významnou krajskou investici největší dopravní stavby v regionu ve výši 161 mil. korun.

Jednou z hlavních závad je nefunkčnost izolace, která způsobuje dlouhodobé průsaky.  Toto zatékání může vést k nekontrolovatelné korozi výztuže nosníků a ke skokové ztrátě únosnosti.  Vzhledem ke stáří mostu bylo rozhodnuto o demolici stávajícího mostu a výstavby mostu nového.  Protože jsou ulice Plzeňská i Výškovická velmi silně dopravně zatížené počítáme, že stavební práce budou probíhat s maximálním důrazem na minimalizaci doby výstavby a s ní spojené omezení dopravy,“ uvedl vedoucí ostravského střediska SSMSK Marek Melichárek. 

Rekonstrukcí projde most, který je součástí mimoúrovňové křižovatky ulic Plzeňské (sil.II/647) s ulicí Výškovickou (sil.III/4787).  Součástí bude realizace přeložky sdělovacích kabelů a úprava veřejného osvětlení na mostě a pod mostem.

Během souvislé opravy Plzeňské ulice, aby se předešlo nežádoucímu stavu při eventuálních dlouhých objížďkách, které by zásadně narušily veřejnou dopravu a linky MHD v této oblasti, budou práce probíhat za usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice. „Doprava bude vedena obousměrně. Jeden pruh bude vyhrazen pro směr na Přívoz a jeden pruh pro směr na Hrabůvku,“ upřesnil vedoucí střediska Správy silnic v Ostravě Marek Melichárek.  Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek.

Podrobnosti k omezení dopravy
1/ Do konce měsíce června bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena z důvodu stavby rekonstrukce tramvajových mostů nad silnicí I/11(ul. Rudná). Do konce měsíce května bude provedena rekonstrukce přejezdu tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ul. Rudná a u Ferony pro možnost usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně.
2/ Od června dojde proto k následnému převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně v úseku mezi přejezdy u ulice Rudná a u Ferony. V úseku od Ferony po křižovatku u Vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ul. Plzeňské na ul. Výškovickou bude po dobu provádění stavby plně průjezdná.
3/ Během rekonstrukce levého mostu (po dobu cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.
4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.