inmotion discount
stin

20.8.2018 dnešním dnem zahajuje souvislá oprava povrchu silnice III/4585 v obci Brantice u Krnova. Stavba navazuje na vloni opravený úsek ve staničení km 6,050 a probíhá do křižovatky se silnicí III/4587 ve staničení km 6,550. Celková délka opravy je 500 m.

V rámci stavby bude proveden nový povrch komunikace. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev do hl. 90 mm se provede recyklace konstrukčních vrstev vozovky s výslednou tloušťkou recyklované vrstvy 150 mm. Budou položeny dvě živičné vrstvy, ložná ACL 16+ v tl. 50mm a obrusná ACO 11+ v tl. 40mm. Dále budou upraveny nezpevněné krajnice a dosypány recyklátem, vyměněny stávající mříže uličních vpustí a opraveny autobusové zálivy.

Nedojde k navýšení povrchu vozovky.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín ukončení opravy je stanoven na 30.9.2018.

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky komunikace po polovinách bez přerušení provozu.