inmotion discount
stin

31.3. 2017  Dne 3. dubna začnou přípravné práce související s plánovanou I. etapou opravy estakády Bazaly, které si vyžádají mj. celkovou dopravní uzávěru Českobratrské ulice v sobotu 8. 4. od 0:00 do 24:00 hodin. Od 13. 4. bude až do začátku prosince provoz veden pouze na levé části komunikace. Účelem stavby je oprava špatného stavu šesti mostních objektů a přilehlých úseků komunikací silnice II/479. Náklady financované z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se vyšplhají na více než 55,362 milionů korun včetně DPH. 

Jedná se o páteřní komunikaci zabezpečující dopravní obsluhu centra Ostravy ve směru na křižovatku s ulicí Sokolskou a ulicí Českobratrskou. Je také významnou spojnicí centra směrem na Český Těšín, Frýdek-Místek a Havířov, opačným směrem na Bohumín. Součástí je i rekonstrukce trolejbusové trati, která zahrnuje instalaci trolejových sloupů při zachování stejného systému dopravy. Veřejné osvětlení v rekonstruované části silnice (mostů) bude nahrazeno kompletně novými světly.

Z technického hlediska je stav mostů nevyhovující, protékají mostní závěry, betonové konstrukce jsou narušené, ocelové konstrukce jsou napadeny korozí, kterou způsobuje prosakující voda. Opravy se dotknou jak konstrukčních částí, které jsou skryty, tak i vnějších prvků, “ vysvětlil mostní technik Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Kolovrat s tím, že celá lokalita leží na poddolovaném území. 

Stavební ruch připraví o „střechu nad hlavou“ bezdomovce, kteří nyní přebývají v mostních komorách. Na jejich vystěhování bude dohlížet policie. „Stavební práce řeší směrové a výškové vedení silnice II/479, rekonstrukci a napojení stávajících vozovek a chodníků v těsné blízkosti mostních objektů a vodorovné i svislé dopravní značení. Řidiči však musí počítat s částečným omezením dopravy a krátkodobými uzávěrami. Za snížení komfortu se řidičům omlouváme, ale stavební úpravy jsou nezbytné,“ sdělil vedoucí ostravského střediska Správy silnic Marek Melichárek.

Opravu Českobratrské ulice připravuje od poloviny dubna také město Ostrava. Týká se úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Sokolskou. Rekonstruovány budou nejen povrchy vozovky a chodníků, ale také vodovod, kanalizace a plynovod. Práce jsou rozděleny do tří etap. Podrobnosti budou zveřejněny na webu www.ostrava.cz,“  uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

Rekonstrukcí projdou tyto mosty:
479-012.1 most, který přemosťuje pěší komunikaci, bude mít například nové spádové betony, římsy a zábradlí.
479-012a.1 jedná se rekonstrukci 71 metrů dlouhého mostu postaveného před 32 lety, který přemosťuje řeku Ostravici. Předmětem rekonstrukce je vyčištění stávající konstrukce a její lokální zesílení, nově bude nanesena protikorozní ochrana. Opravena budou ložiska mostu a celý mostní svršek bude nový.
479-012b.1 jedná se o most, která má 7 polí a přemostění 213 metrů přes Bohumínskou ulici včetně pěší a cyklistické trasy. Budou odstraněny staré římsy, srovnán povrch, opravena izolace, osazen dilatační plech a obnoveny vrstvy vozovky.
Na mostech 477-006.3 (56 m), 477-006.4 (5m) a 477-006.6 dojde k zesílení nosné konstrukce a bude na nich provedena sanace.

V oblasti Ostravy je komunikace (II/479) také páteřní komunikací, kde je podíl místní dopravy vysoký. Za Bazaly pokračuje estakáda II/ 479 silnicí III/4721 ve směru na Michálkovice. Ve směru na křižovatku s ul. Sokolskou jsou dopravní vazby na komunikace v centru města, následně na křižovatce ulic Českobratrská s Hornopolní je napojení na Místeckou ulici I/56, která je dálničním přivaděčem na D1 Ostrava-Brno.

Podrobný popis usměrnění provozu a dopravních uzávěr:

Úplná uzávěra dne 8. 4. od 0:00 do 24:00 hodin
Českobratrská ulice bude uzavřena v celé délce od hranice autobusových zastávek Most Pionýrů směrem na Slezskou Ostravu v délce 150 metrů po výjezdovou rampu na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Havířov. Za uzavřený úsek bude vyznačena objízdná trasa po ul. Bohumínská, ul. 28. října, Havlíčkovu nábřeží, ul. Biskupské a Sokolské třídě.  S přemístěním autobusových zastávek se neuvažuje. 

Uzávěra pravé poloviny ul. Českobratrské od 13. 4. do 8. 12. 2017
Pravá polovina ulice bude uzavřena ve směru na Slezskou Ostravu v úseku od hranice autobusové zastávky Most Pionýrů po výjezdovou rampu (včetně) na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Bohumín.

Dále bude uzavřena výjezdová rampa na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Havířov. Dopravní provoz bude v tomto úseku převeden na levou polovinu ul. Českobratrská. Pro jízdní směry z centra města na Havířov a Bohumín budou vyznačeny objízdné trasy.

Pro jízdní směr z Ostravy - Fijedy na Havířov a na Bohumín povede objízdná trasa po ul. Janáčkové, Porážkové, Švabinského, Poděbradova, ul. 28. října a na Místecká, kde se směry na Havířov a Bohumín rozdělí.

Pro jízdní směr od Frýdku-Místku do centra Ostravy bude vyznačena objízdná trasa dále po ul. Bohumínská na ul. Muglinovskou a Sokolskou třídu.

Pro jízdní směr z centra Ostravy na Bohumín bude vyznačena objížďka dále po ul. Českobratrská, Michálkovická, Dědičná a ul. Bohumínská.

Informace Dopravního podniku Ostravy

Od pondělí 3. 4. 2017 do  prosince 2017 (předpokládaný termín ukončení je 8. 12.), z důvodu I. etapy rekonstrukce estakády Bazaly na ul. Českobratrské, bude trolejbusová linka č. 110 vedena odklonem přes zastávku Most M. Sýkory. Zastávky Most Pionýrů a Náměstí J. Gagarina nebudou linkou č. 110 dočasně obsluhovány. Na lince č. 110 se mění jízdní řády (zdroj: www.dpo.cz). Sledujte také stránky KODIS, kde jsou další informace www.kodis.cz/vyluka-na-linkach-110-a-555/.