inmotion discount
stin

20.8.2018 Frézováním vozovky začíná dnes souvislá oprava silnice III/48012 v Příboře na Novojičínsku. Stavbou je dotčen úsek od křižovatky se silnicí II/464 ve staničení km 0,000 do staničení v km 1,375, tj. cca 110 m před křižovatkou se silnicí I/58. Celková délka opravy je 1 375 m.

Stávající vozovka komunikace vykazuje značnou míru poruch. Pro opravu byl zvolen následující technologický postup:

-Odfrézování konstrukčních vrstev do hl. 50 mm a lokální opravy trhlin,

-Lokální sanace okrajů vozovky ve staničení km 1,190 – 1,350, v šířce min. 1,5 m, do hl. 410 mm pod úroveň odfrézovaného povrchu  (výměna podložní zeminy, pokládka štěrkodrtě tl. 150mm, ACP 16+ tl. 50 mm a ACL 16+ tl. 60 mm.),

-Asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm.

Dále budou zřízeny krajnice, upraveno napojení vedlejších komunikací, výškově upraveny stávající vpusti a poklopy a provedeno vodorovné dopravní značení.

Nedojde k navýšení povrchu vozovky.

Stavba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Termín ukončení opravy je stanoven na 15.9.2018.

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky komunikace.