inmotion discount
stin

6.8.2018 Byla zahájena souvislá oprava silnice III/0468 mezi obcemi Velké Hoštice – Chlebičov na Opavsku. Stavba je prováděna v úseku od křižovatky se silnicí I/56 po konec obce Chlebičov. Celková délka opravovaného úseku je 2 640 m.

Stávající komunikace vykazuje poruchy živičného krytu a množství dílčích vysprávek. Došlo místy k vytvoření deformací především v krajích vozovky.

Bude provedena obnova asfaltových vrstev o celkové tloušťce 110 mm, tj. frézování v tl. 110 mm, pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Déle budou provedeny sanace okrajů vozovky, stržení a obnovení krajnic z recyklátu, pročištění příkopů, opevnění vtoku a výtoku dvou stávajících propustků kamennou dlažbou a dopojení nezpevněných sjezdů recyklátem. V celém úseku bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín ukončení opravy je stanoven na 30.10.2018.

 

Oprava vozovky bude probíhat za částečné i úplné uzavírky komunikace:

V termínu 9.8. – 10.8.2018 proběhne frézování vozovky v extravilánu a to za provozu s regulací dopravy.

V termínu 13.8. – 15.10.2018 bude v extravilánu mezi obcemi Velké Hoštice a Chlebičov úplná uzávěra, průjezd bude umožněn pouze autobusům a vozidlům IZS.

V termínu 15.10 – 21.10.2018 bude úplná uzávěra na pokládku asfaltových vrstev s vyloučením veškeré dopravy včetně autobusů a IZS.

 

Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup pro sklady uhelných dolů (cca 100 m za Chlebičovem ve směru na Velké Hoštice) a to ze strany od Chlebičova, pouze při práci na úseku před Chlebičovem bude povolen přístup od Velkých Hoštic.