inmotion discount
stin

2.8.2018 Byly zahájeny práce na Rekonstrukci a modernizaci silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava.

Rekonstrukce vozovky je realizována v úseku od km 39,921 (u křižovatky se sil. III/4429 na Klokočov) do km 36,966 (začátek obce Heřmánky) a km 38,560 (železniční přejezd ev. č. 442-027) do km 39,925 (křižovatka silnic II/441 a II/442 v Jakubčovicích nad Odrou). Délka úpravy je 3045,95m a 1365m, tj. celkem 4411,85m. 

Rekonstrukce silnice II/442 spočívá v celoplošné opravě povrchu vozovky, prohloubení příkop, úpravě krajnic, čištění a opravu stávajících mostů, propustků a systému odvodnění.

V celém úseku rekonstruované silnice II/442 je šest propustků. Propustky budou rekonstruovány, vyčištěny, v případě havarijního stavu budou vyměněny trouby a provedena nová šikmá čela tak, aby rozsah a způsob odvodnění byl zachován. U všech propustků bude provedeno zpevnění na vtoku a výtoku kamennou dlažbou do betonu.

Rekonstrukce pěti mostů bude spočívat v provedení nových izolací, sanaci trhlin, předláždění opevnění pod mosty, případně vybetonování nových říms a osazení mostního zábradlí. Mostní objekt ev. č. 442-026 bude zdemolován a proveden nově jako přesýpaná flexibilní konstrukce.

Stavba dále řeší výstavbu zpevnění silničních svahů kamenným záhozem a vybudováním nové železobetonové opěrné zdi v prostoru mezi silničním tělesem a vodním tokem Čermná v délce cca 48,05 m, dále umístění svodidel ve vybraných úsecích silnice a prohloubení koryta vodního toku. Tato stavba má zajistit  a stabilizovat silniční těleso před erozí vodním tokem.

V místě vjezdu do lomu v Jakubčovicích v km 39,276 bude provedena nová cementobetonová vozovka a nově předlážděn přiléhající chodník, stávající zábradlí bude nahrazeno svodidlem.

Dále budou nově osazeny směrové sloupky, stávající svislé dopravní značení bude vyměněno. Vodorovné dopravní značení bude obnoveno v původním rozsahu.

 Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, akce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Termín ukončení prací je k 31.12.2018.

 Stavba bude prováděna po polovinách s usměrněním a vedením provozu kyvadlově za pomocí dočasného provizorního značení a světelné signalizace.