inmotion discount
stin

18.7.2018  V pátek 20.7. budou zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnic II/469 a III/4696 mezi Darkovičkami a Šilheřovicemi:

• Oprava silnice II/469začíná 200 m před křižovatkou se sil. III/4695 a končí 130 m za křižovatkou se sil. III/4696, tj. ve staničení 9,734–12,451 km, délka úseku je 2 715 m.

Bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev do hloubky 70 mm a sanace trhlin. Následuje pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm.  Navýšení nivelety vozovky bude o 50 mm.

V rámci stavby bude provedena obnova tří propustků – v km 10,057; v km 10,280 a v km 15,165. Součástí stavby je výšková úprava stávajících napojení komunikací a úprava vjezdů k sousedním nemovitostem, dosypání krajnic z recyklátu, obnova směrových sloupků a vodorovného dopravního značení.

 

 

• Oprava silnice III/4696 začíná v křižovatce se sil. II/469 a končí na hranici souvislé zástavby v obci Šilheřovice, tj. ve staničení 0,000–2,245 km, délka úseku je 2 245 m.

 - V úseku km 0,000–0,600 a km 1,324–2,245 bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev do hloubky 70 mm a sanace trhlin, pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm.  Navýšení nivelety vozovky bude o 50 mm.

- v úseku km 0,600-1,324 bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev do hloubky 100 mm, recyklace za studena v tl. 180 mm, vyrovnávací vrstva ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm.

- ve všech úsecích bude provedena výšková úprava stávajících napojení komunikací a úprava vjezdů k sousedním nemovitostem, dosypání krajnic z recyklátu, obnova směrových sloupků a vodorovného dopravního značení, v km 1,170 – 1,359 bude osazeno nové svodidlo.

 

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín dokončení opravy je 30.10.2018.

 

Souvislá oprava vozovky silnic II/469 a III/4696 bude probíhat za omezeného provozu, a to jak za částečného omezení provozu, tak i za plné uzávěry vždy na určitém úseku stavby.