inmotion discount
stin

18.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1329 m, mezi staničením v km 21,210 – 22,539 a navazuje na úsek, který byl opraven v loňském roce.

Vozovka je plošně porušena poruchami, nerovnostmi a plošnými trvalými deformacemi charakteru vyjetých kolejí.

Oprava bude provedena recyklací za studena na místě a pokládkou ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm, dojde k navýšení nivelety komunikace o 90 mm.

Součástí opravy bude také rekonstrukce dvou propustků – v km 21,276 a v km 21,894, dále pročištění příkopů, úprava nezpevněných krajnic a dosypání recyklátem, napojení na nemovitosti a sjezdy, zřízení vodorovného dopravního značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín ukončení opravy je stanoven na 15.9.2018.

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky.