inmotion discount
stin

11.7.2018 Dnešním dnem byly frézováním vozovky zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/46416 v Bravanticích na Novojičínsku, které navazují na opravu mostu a opěrných zdí provedené v předchozích letech. Opravovaný úsek vede od křižovatky se silnicemi II/647 a III/46427 po dopravní značení konec obce ve staničení km 2,213 směrem na Olbramice. Délka dotčeného úseku je 2 213 m.

V úseku km 0,000 až 0,900 bude provedeno frézování stávajících krytových vrstev do hloubky 90 mm a pokládka asfaltových vrstev ACL 16+ v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl. 40 mm. Stávající niveleta bude zachována.

V úseku km 0,900 až 2,213 bude provedeno frézování stávajících krytových vrstev do hloubky 90 mm, recyklace za studena, pokládky asfaltových vrstev ACL 16 + v tl. 50 mm a ACO 11 + v tl. 40 mm se zachováním stávající nivelety komunikace.

V rámci stavby bude provedena sanace podkladných vrstev vozovky a mrazových trhlin, úprava nezpevněných krajnic, vyčištění příkopů, pročištění žlabů, výšková úprava šachet a uličních vpustí, realizace obruby a dvouřádku, odvodnění, napojení na navazující vedlejší komunikace a vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z prostředků Moravskoslezského kraje.

Termín dokončení stavby je do 27.8.2018

Oprava silnice bude prováděna za částečné uzavírky řízené světelným signalizačním zařízením. V návaznosti na průběh stavebních prací dojde k dočasnému přemístění stávajících autobusových zastávek Bravantice - u mostu a Bravantice - transformátor a to před nebo za pracovní místo dle potřeby stavby. Objízdná trasa není stanovena.